مطالب پیشنهادی فارسی کلاب
شعر و متن ادبی

متن شعر کردی دلنشین با لهجه زیبای کردی ، اشعار خوش آهنگ کردی

مطالب پربازدید

متن شعر کردی

در این قسمت متن شعر کردی برای عزیزان کرد زبان جمع آوری شده . شعر کردی یکی از زیباترین شعر ها در اشعار قوم های ایرانی می باشد . البته خواندن این اشعار با لهجه دلنشین کردی بسیار جذاب تر می باشد. این اشعار در مراسمات زیبا با سازهای مخصوص شنیدنی است و حتما عاشق این لهجه شیرین خواهید شد.

متن شعر کردی غمگین ، متن شعر کردی کودکانه

متن زیبای شعر کردی

کوردم. ئه من

گه رچی .تووشی. ره نجه. رویی و حه. سره ت .و ده دردم. ئه من

مطالب پربازدید

قه ت . له ده س ئه م. چه رخه سپله. نابه زم مه. ردم ئه من

ئاشقی. چاوی که ژال. و گه ردنی پر. خال نیم

ئاشقی. کیو و ته لان. و به نده ن .و به ردم. ئه من

گه ر له. برسان و له. بر بی به رگی. ئیمرو ره ق. هه لیم

نوکه ری. بیگانه ناکه م. تا له سه ر. هه ردم. ئه من

مطالب پربازدید

من له. زنجیر و ته. ناف و دار و به. ند باکم نیه

له ت له. تم که ن .بمکوژن هیشتا ده. لیم کوردم. ئه من

شعر کردی متن جذاب

ای اسب. شاه بی که. س/ سلطان سر. جیا کو

ای یادگار. بابا / کو خسرو. خَمینِد

ئی اَسرَه. چَه س روانَه /لَه. چاو پِِر له. خیونِد

مطالب پیشنهادی فارسی کلاب

وه باب. نا شکیبی / ئو. شیهه ی حزیند

ای اسب. یال وه خیون .رنگ/سردار بی .سپاه  کو

کام بی خدا .شکست دا / وه. بخت بی زوالد

کی دایَه. ئاگر کین / وَه .خیمه ی .خیالد

ای بی. ستاره کو چی؟/ئو. کوکب و. جلالد

ای ذوالجناح .مجروح /سالار .کربلا کو ؟

ئی زین. واژگونه/ چیو. بی سواره. هی اسب

ئی یال. غرق خونتَه /چیو. خَه م وَه. بارَه هی. اسب

یَه قتلگاه .دلتنگ / کام .شهریاره هی. اسب ؟

ای روژ. تنگ وه جورا/ ئو .یار باوفا کو

ئی همه .گه تیرَه کی .داس /وه گیان. خسته ت. هی اسب

چیو هُور. خَه م بسایه/ طالع .شکسته ت. هی اسب

ها کو. حسین تَه نیا / وَه. خیون نشسته ت. هی اسب

ای باوفا .وَه مِن بیوش /قبله ی. خدا نما. کو

سر هیز. دَه اسب بابا /سر. هیز ده با. وفاگه م

تا زام. تیر و نیزه/ وه. اَسر چاو دوا.  کَه م

ای اسب. شاه بی. که س/سلطان. سرجیا کو

متن شعر کردی شاد ، متن شعر کردی عاشقانه

شعر کردی خاص

شمع بزم. غم فروشیلم .زووانم ئاگره

متن دیوانم. شراره داستانم. ئاگره

یی گه. ر آرامش له. دنیا نیم زانی. کوره یم

نیون و. تیونم ئاگرو. ناو نیشانم. ئاگره

ئی غمه. باید وه کی .بیوشم که خاموشم. بکی

آو حیوان ها .وه پیم و گشت. گیانم ئاگره

ناو کووانی .عمر جور. خاروخس گر. گردمه

مالم ئاگر. زیوم ئاگر. میلکانم ئاگره

قافله. سالار دردم. مقصدم کعبه. جنون

چاووشم. مجنون وبار. کاروانم. ئاگره

چیو وهاران. رونق باخم .گلیل .اشکمه

گل فروشم. جنس رنگین. دکانم ئاگره

درد فیض. بیشتر دیری. ارای مه. تا دوا

من  خلیل.  الله  نیم اما. امانم  ئاگره

ذکروفکرم. ئاگره هرروژوهر.شاو جورگور

نورمه. هر جا. له دنیا. و گمانم. ئاگره

شعر کردی متن دلنشین

ایمشُو. لَه ‌دوریت. فِرَه هولِمَه

شیرین. گیان – شیرین. آی گِشت. کهَ‌س

چَه نَه. بیستون غَه. م  لَه . کولِمَه

شیرین .گیان – کو بیستون. چَه‌س

کو وَه‌کِی .بیستون اَرام .چیو خاکه

شیرین. گیان – لَه تورَه‌ش .کیشم

لَه کو. وه‌کِی .غه‌مت جِه‌رگم. پِرچاکه

شیرین. گیان – هی .نازدارَه‌که‌م

شیرین. و شیرین شیرین. گشت. که‌سم

نازار شیرین ناز شیرین، شیرین گشت که‌سم

عشق تو. داسَه تیشه. وَه دهَ‌سِم

عشق تو .داسه تیشه وه. ده‌سم

وَه زَه. خم تیشه عُقده. خالی کهَ‌م

شیرین. گیان – عُقده‌ی. وه رینِم

وَ زووان. تیشه ناله. و زاری که‌م

شیرین. گیان – تیشه. کِی شینِم

دیه‌شو. اَرای چَه لَه. بیستون نات

شیرین. گیان-دهَ‌نگه‌کی. تیشه‌م

هاتمَه. له خواوِت. نازت بِه‌کیشِم

شیرین. گیان-هی. نازداره‌که‌م

نازار.شیرین،نازشیرین. شیرین گشت. که‌سم

عشق تو. داسه تیشه. وه ده‌سم

عشق تو. داسه تیشه. وه ده‌سم

متن قشنگ شعر کردی

لهجه کردی همیشه زیبا و دلنشین بوده . اشعار کردی با لهجه کردی گوش نواز و دلربا می باشد .

خوزیو له. ی ته نیاییه. بایدو دیاره. م گه ش. که سه م

شاید که. یه ی رحمی. بکه ی وه حال. زارم گش. که سه م

ایمشو. فره س درد. دله م یه ی. اسمان ژانم. عازیز

بیلا تمام. درد خوم له. سر بوارم گش. که سه م

چیو جار. جاران دی کسی. نیه تی بنیشیدن. له لام

مه چیمنه. کی پا ولای. فصل وهارم. گش که. سه م

یه دف زلان. یه دف شمال. یا گر چپه ی. وا دیده لیم

یه ی ولگ. سوزی دی. نمه ن قی. شاخ داره. م گش که. سه م

ایمرو که. دیونیدن هسم. یه ی گر. نیه نیوریدن .وه پیم

وختی که. چیم دی .ارمسد نیه تی وه. کاره م گش .که سه م

مه چاوره ی .رو شنیم فره. شکت بیومه. تو بیوش

راسی که .دی کی تید. وه سه ر عمر. شواره م گش. که سه م

متن شعر کردی ، شعر کردی

متن غمگین شعر کردی

ئاسمانه م . بی ئاسيره،…

 «آسمانم. بی ستاره»

خاكم هوشك. و بی ئاو

«خاکم خشک. وبی آب»

باخانم زرد. و بی ره. نگ…دارانم بی .به رگ

«باغ هایم زرد. و بی رنگ…درختانم. بی برگ»

منيش بو. داخي روژگاران. سووته دل و…

«من نیز. بخاطر داغ. روزگاران. سوخته دل و…»

سووته .بال ئه .بم!

«سوخته. بال. هستم»

سيرانه كانی. ؤلاتی. من بی. ده نگ،

«تفرجگاه های. سرزمین من. بی صدا،»

بلبلان. باخ ژينم. خامووش،

«بلبلان. باغ زندگی ام. خاموش،»

كه وته. ر دليم. بی بال. و په ر،

«کبوتر. دلم بی. بال و پر،»

منيش. به باري. خه م ئه. م روژان. خوم،

«من نیز از. بار غم. امروز. خویش،…»

په ژار. ئه بم!

«آشفته. وغمگینم»

شعر دلتنگی متن کردی

په ژار. منم….په ژار. دلي منده …

«اندوهگین. منم…اندوهگین. دل من است»

بو داخي. دوری يار. گؤل وينه،

«بخاطر. دوری یار. گل گونه»

بو سه .نگينی باري. خه م،

«بخاطر. سنگینی .بار غم»

بو بی. كه سی. دل خه. م بار

«بخاطر بی. کسی دل. غم بار»

بو بی. وه فايی. گؤل،وينه. بلبل…

«بخاطر بی. وفایی. گل،مثل. بلبل…»

ژار .ئه بم!

«نیمه جان. هستم!»

بو بي. ده نگی. بلبل،وينه. گؤل. سوتياو و…

«بخاطر بی. صدایی. بلبل،مثل گل. پژمرده و…»

په ژار. ئه بم!

«اندوهگینم!»

 مه ن. بی مال. و خاك،

«من بی خانه. و سرزمین،»

وينه كه. وته ر بی. هيلان و ولات،

«مثل کبوتر. بی آشیان. و سرزمین،»

به دنيای ژان. و خه م رزگارم،

 «در دنیای. درد و. غم روزگارم،»

حه يران و. سه ر. گردان و

په ژار .ئه بم…!

«حیران و .سرگردان و

اندوهگینم…!»

در ادامه این اشعار زیبا اشعار دیگر از متن شعر کردی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم.

شعر کردی

لێکۆلێم، ئەو پرتووکی کەسێک لێدەدەنێت
تۆ بۆم ئەو ئیمەڵەی کەشتەم دەدەی
چەند خۆشە ببینم، خۆشە دەدەنێت
هەموو چەند پێی بۆم دەدەی

لەسەر خاک و چواری تۆم گەشتم
لەگەڵ ئاسمان بۆ تووبەر ڕۆژ ڕێزاندم
دەستی تۆ خۆت بەرێوە دەکەم
بۆ هەموو چەند پێی بۆت دەدەم

بۆت میندازم بۆ هەر شوێنێک
بەسەرم لێ بکەم و بریکاریم بکەم
تووشە بووی دەبێ بریتی بەوشەکانە
کە ڕازی بۆم ئەو پێی بەدەدەم

ئەگەر براوە دەدەنێتم بۆت
دڵی بەشێکەم دەدەم بەبێ بۆت
زۆرتر کە میندازم بۆت
ئەو زۆردەی پێی بۆم دەدەی

تۆ بۆیت شەوتەکانی نەخشەیەکانم
هەموو دەستێکیم بۆت دەدەم
لەسەر خاک و چواری تۆم ڕاوێژەم
ڕازی دڵەکانم تۆیە، تۆم دەدەم

لێ دەستێکیم بۆت مەتەواو دەکەم
لێ دەکەم بەبێ پێی بۆت
ئەو بەرزی لەوشەکانم دەبێت
کە ڕازی بۆم ئەو پێی بەدەدەم

بەشێکی تۆیە دڵەکەم بەرێوەکەم
زۆرتر کەمیندازم بۆت
ئەو زۆردەی پێی بۆم دەدەی
تۆیە ئەو خوێندنەوەی کە دیاریم دەکەم

لەوشەی کە بۆم دەدەی ئەوەی
تۆیە ئەو بەڕێزی کەشتم دەدەی
بەوشەی پێنجی کەم برۆم دەدەی
کە بەتووشەکانی تۆ دەدەی

ئەگەر بەدەمەوە دەدەنێتی بۆت
دڵێکەم بۆم دەدەم بەبێ پێی تۆ
زۆرتر کە میندازم بۆت
ئەو زۆردەی پێی بۆم دەدەی

بۆ تۆیە بەرێوەکەم دەستێکیم
لێ دەدەم بەبێ پێی توو
دڵی تووم بۆم دەدەم بەبێ هیواداریت
زۆرتر کە بەڵامەکانم دەدەی

لێ دەستێکیم بۆت پشتگیریم دەکەم
تۆیە ئەو قوتابخانەی کەشتم دەدەی
بۆ هەموو ئاستی بۆی دەدەم
زۆرتر کە لەو خوێندنەوەیەم دەدەی

بۆتم تۆ ئەو بەرامبەری کەسێکیتم
هەر دەرەوەی خوێندنیت دەدەم
تۆیە ئەو شاعیری بەسەرچوومەیتم
بۆ هەموو کەسێکی بۆی دەدەم

بۆیتم تۆ ئەو قوتابخانەی کەشتم دەدەی
بۆت دەستێکیم دەدەم پارێزگاری
زۆرتر کە هەموو کارەکانم دەدەی
ئەو زۆردەی پێی بۆم دەدەی

ئەگەر بەدەمەوە دەدەنێتی بۆت
دڵی تووم بۆت دەدەم بەبێ پێی تۆ
زۆرتر کە میندازم بۆت
ئەو زۆردەی پێی بۆم دەدەی

تواناییم کۆتاه بۆ هەمیشەیت دەدەیت
تۆیە ئەو ئەمانەی کڕینم دەدەی
دڵی تووم بۆت دەدەم بەبێ هەستم
بۆ هەموو زیاتری توو دەدەی

لەبەر خواڵی توو دەدەم بەرامبەرم
تووشەی خۆشترین کەمی کارم دەدەی
بۆتم تۆ ئەو بەرامبەری کەشتم دەدەی
کە هەموو ئاستە بۆم دەدەی

بۆ توویم بەڕێزی بوویم
بەتووشەی پێنجی کەم بۆم دەدەی
تووشەی هەر بەشێکت دەدەی
کە بەهیواداری و ڕەنگاوی توو دەدەی

تووشەی چارەندووەم بۆت دەدەم
بۆت دەستێکیم دەدەم چاکسازی
زۆرتر کە هەموو بەرهەمیم دەدەی
ئەو زۆردەی پێی بۆم دەدەی

ئەگەر بەدەمەوە دەدەنێتی بۆت
دڵی تووم بۆت دەدەم بەبێ پێی توو
زۆرتر کە میندازم بۆت
ئەو زۆردەی پێی بۆم دەدەی

شعر کردی کوتاه با معنی

لالەوم لە دەڵی دلت
بوکە چاوەڵە هێڵەکەت
شاوازی شاوازی هەموو بەت
تۆ بۆم خۆشترین خۆشترین خوشترین خوشترین

کەشەیەک بۆم ناوی تۆ
بۆم جانم بۆم بۆم جانم بۆم
هەموویش بە تۆ دەیم
دەیانەوە به شێوەیەکی ئەنجام

گەشتەی ڕۆژەوە کۆیت بەشێوەیەکی تێدایە
بەشێوەیەکی دوا کەلت بۆ دیاریی
تۆ ئەویش بوو کە لە خۆشترین چۆنیت بگویی
دەوێتە گۆرانییەک بەشێوەیەکی جوانی

من بەلای دلم تۆ چاوەکەت
بۆم بۆچەی هێڵم تۆ بەسەرم بەت
هەموویشم بۆ تۆ ئەوەی دەیم
ئاگەر تۆ لەگەڵم ناوەپۆڕە بکەی

دەستی هەستی هەڵم تۆ
تۆ بۆم جانم تۆ بۆم جانم
زۆریش بەم خەڵکە دەیم
کاتێک دەیانەوە بە شێوەیەکی پێشوو

بەساریم بگوێزە هەستی دلەوانەکەت
هەر بابەتێکم بیت بەساری دەیانەوە
کە بوو دەیانەوە بۆ خوێندنەوەی بەلاخەڵکیت
تۆ بۆم خوێندنەوەی خەڵکت

بەسارم بکەوە هەستی زارەکەت
تۆ بۆم بۆچی هێڵم تۆ بەسەرم بەت
هەموویشم بۆ تۆ ئەوەی دەیم
ئاگەر تۆ لەگەڵم ناوەپۆڕە بکەی

من بەلای دلم تۆ چاوەکەت
بۆم بۆچەی هێڵم تۆ بەسەرم بەت
هەموویشم بۆ تۆ ئەوەی دەیم
ئاگەر تۆ لەگەڵم ناوەپۆڕە بکەی

معنی فارسی:

من از قلبم به تو خواهم نگاه کرد
برایم همسرم، تو به سرم می‌تپی
همه چیزم برای تو است
اگر تو با من همراه نباشی

از لب دلت چیزی می‌خواهم
برای انتخابم، ستاره‌ای در اختیارت می‌گذارم
تو برایم بهترین، بهترین، بهترین هستی
تو برایم بهترین هستی

تو یک همراه برایم هستی
برایم جانی، برایم جانی
همه چیز را به تو می‌دهم
در نهایت به یک نتیجه می‌رسیم

قدم زدن روز به روزت یک راه است
به صورت نهایی به انتخاب می‌رسی
تو آن راه را یافتی که بهترین راه باشی
یک آهنگ جوانی می‌خوانی

من از قلبم به تو خواهم نگاه کرد
برایم همسرم، تو به سرم می‌تپی
همه چیزم برای تو است
اگر تو با من همراه نباشی

دستان همدیگر را بگیریم
تو برایم جانی، تو برایم جانی
زیادترین آرزوها را به تو خواهم داد
هنگامی که به تو نگاه می‌کنم، با یک شیوه قدیمی

بیا به من نگاه کن
تو برایم بهترین، بهترین، بهترین هستی
تو برایم بهترین هستی
اگر تو با من همراه نباشی

من از قلبم به تو خواهم نگاه کرد
برایم همسرم، تو به سرم می‌تپی
همه چیزم برای تو است
اگر تو با من همراه نباشی

شعر کوردی غمگین

بارانی پیاویت، بنگه‌ی دونیا
بیرحم بۆ توانا، تیه‌وا دونیا
دڵت ئه‌وێ دێ، سه‌رۆکت بڵێ
ژنگیت به‌رهه‌میان، شه‌وه‌ به‌سه‌ر بڵێ

چی له‌و هه‌واوی‌ دێموچی گه‌وره‌م
گواستراوی نیه‌ یاری ئه‌وه‌ی به‌ڵام
ته‌وای له‌ هه‌واڵه‌کانم به‌دیوانم
ئه‌وه‌ دیارمان له‌ هه‌وایه‌ چواری

تۆ ده‌توانی ئێمه‌ بچیوه‌مان
له‌گه‌ڵ هێمه‌ که‌وتنه‌مان
هه‌ر دیارییه‌ک به‌یتان بڵیمان
ئه‌وه‌ به‌دوایه‌کی نابینا

چیتانی خواره‌وه‌، له‌ هه‌واکانمان
ئه‌وته‌ نابینایتان بڵێ
به‌و بووه‌ چاوه‌وه‌که‌م
وا دیارییه‌ک دڵ زینه‌که‌م

له‌ ده‌ره‌وه‌ی هه‌واڵێکی تازه‌
ئه‌وته‌ تازه‌ی ده‌روازه‌کانم
نه‌گه‌یم له‌ خۆشه‌ویستی گوازه‌کانم
په‌رییی خه‌وانی دڵخوازه‌کانم

ده‌روازه‌کانم له‌ شه‌وانی گیان
ئه‌وته‌ شاعیری نه‌زانمان
په‌روه‌رده‌کانم له‌ هونه‌رمان
به‌ره‌وه‌ له‌ خوازراوه‌کانم

ئه‌مانه‌ی به‌یه‌ ژیانمان
ساڵیانی خواره‌وه‌ی زیاتر بێت
ناگه‌یم بۆ ده‌ره‌وه‌ی ته‌واوه‌کانم
به‌ره‌وه‌ له‌ سه‌رده‌مان بێت

هه‌واڵه‌کانمان به‌ ڕوونکردنه‌وه‌
بۆ نه‌ته‌وه‌ی ته‌واوی هه‌موومان
له‌وه‌ی که‌ بێت هه‌ر شێوه‌یه‌کی غمگین
له‌ سنوره‌وه‌ی ئه‌وه‌ی به‌ڵامان

ده‌ره‌وه‌ی هه‌واڵی دووگه‌ڕمان
دڵمان بۆ هه‌ژماریان ته‌واوه‌کان
هه‌ر سه‌ره‌تا پێ نه‌دێت
بۆ ئاوه‌ند و برۆ وه‌ربگران

ده‌ره‌وه‌ی ژنه‌ی هه‌واڵێکی ته‌ره‌وه‌
ته‌نه‌شێمه‌ له‌ هه‌ر بێڵاوکردنه‌وه‌
ئه‌وه‌ بۆ ژیانیمان دەرکێشێت
بۆ ئه‌وه‌ی له‌ دژیان له‌و کوڕی دڵمان به‌ڵامان

ده‌روازه‌ی هه‌واڵێکی شاد و خۆش
بۆ ئێوه‌ی له‌ دڵمان ئارامی ببینێت
له‌ ئیوه‌ش بگه‌ڕێته‌وه‌ زه‌ندانی زیاتر
وا به‌ره‌وه‌ی بابەتی دڵخوازه‌کانم

به‌رزکردنه‌وه‌ی له‌و شه‌وانه‌ی گیان
له‌ هه‌واڵی زیندووه‌رمان
ئاوه‌زیارتی له‌ ژیانی پیرمان
به‌ره‌وه‌ له‌ سه‌رده‌مانی زۆرمان

ده‌روازه‌ی هه‌واڵێکی تازه‌
بۆ هه‌ر ئه‌وه‌ی له‌ دڵمان خۆشه‌ویست بیت
بۆ ئاوه‌ند و برۆ وه‌ربگران
ئه‌وه‌ به‌دوایه‌کی نه‌گوڕیمان

له‌ شه‌وانه‌کانمان دۆزی لێیان
بۆ نه‌گه‌یستی دڵخوازه‌کانمان
نیگه‌یم له‌ خوازراوه‌کانمان
ئه‌وه‌ به‌بیرکردنه‌وه‌ی به‌ڵامان

ده‌روازه‌ی هه‌واڵێکی شاد و ناونۆشت
له‌ بێڵاوکردنه‌وه‌ی لێی هه‌موومان
چاوێکی نازانمان به‌ڵامان
ئه‌وه‌ به‌دوایه‌کی بێکاره‌وه‌ی نابینا

ده‌روازه‌کانمان به‌شوانی ژیان
بۆ ئاوه‌زیارتی دڵخوازه‌کانمان
له‌و شوانه‌ی که‌ بێت هه‌ر شێوه‌یه‌کی غمگین
له‌ دۆزی ناونۆشتی به‌ڵامان

ئه‌مانه‌ی به‌یه‌ ژیانمان
هێمه‌ شێوه‌یه‌کی زار و هه‌زاره‌وه‌
دڵمان به‌دوایه‌کی نه‌شتێکی بێڵاو
به‌ره‌وه‌ له‌ دۆزی زیاتری به‌ڵامان

ده‌روازه‌ی هه‌واڵێکی تازه‌
بۆ نه‌ته‌وه‌ی ته‌واوی هه‌موومان
بۆ ئاوه‌ند و برۆ وه‌ربگران
ئه‌وه‌ به‌دوایه‌کی چاوه‌وه‌ی نه‌چووین

متن کردی سنگین

سیاو تراونیم، هه‌وادارم بیت
له‌باره‌ی ته‌ڕه‌ویت، به‌شه‌وتیت له‌ ده‌ڵه‌م
به‌رده‌نگ بیم، به‌ هه‌ستم که‌م بدروستم
دیاری بخوام، په‌یویان تو مین ناوم

په‌روانیت به‌ ئاکه‌م له‌سه‌ر ده‌کم
شازیمان ئاکه‌م، تو توم له‌خومیت دوورم
بینمت له‌ سه‌ر خه‌رمنم له‌گه‌ڵ
به‌ گه‌ر خه‌رگووم، هه‌میشه‌م به‌شیمیت

به‌دوای بون هه‌وڵی که‌م ده‌مه‌وڵم
به‌رز بگه‌لم، به‌ ده‌سته‌وتم نیشانم
ڕزگاریم کرد، به‌ هه‌ڵبژاردنیت
به‌سه‌ر بینینم، ئیشتی به‌شیمیت

ئه‌م خاڵه‌ هه‌وڵای منه‌ له‌ ده‌رم
سه‌باره‌که‌م بینمت، به‌ بیرینیت دلم له‌ خوشه‌ونه‌
بۆ ده‌سته‌وتم دیاریت بکه‌م به‌ شوخیمان
بۆ هه‌ر پێشوازه‌که‌ی دیاریت به‌ ده‌سته‌وتم بردوزه‌م

بو خاڵه‌ هه‌وڵای منه‌ له‌ ده‌رم
بو سه‌ر خۆشیتم، له‌ خوشیتم بۆچوونم
بۆ ده‌سته‌وتم دیاریت بکه‌م به‌ شوخیمان
بۆ هه‌ر پێشوازه‌که‌ی دیاریت به‌ ده‌سته‌وتم بردوزه‌م

سوڵ دادیم بۆ ده‌رم، بۆ ده‌چێتیت که‌مین
په‌یوه‌ندیم له‌گه‌ڵ، ته‌واوتم له‌به‌ستمین
تیمێزم بۆت، هاوڕێیەکەم به‌رده‌وام
هه‌موو چاوێکم بۆت، تێدایەم له‌خۆڕایین

دەستم داد بۆ هه‌وای تۆ
بۆ تێگەیشتن لە لێدانیت
ڕووشتم ڕەگەزم، بۆ نیشاندانیت
پیشانمان بکە، دەستەواژەیت بۆ ڕووشتن

هەڵبژاردنەکەم بە تۆ لەسەر دەستەواژم
هەڵبژاردنەکەم بە تۆ لەسەر ئاکامەکانم
هەڵبژاردنەکەم بە تۆ لەسەر خۆشبوونم
بۆ هەر هەلیه‌ک دەستەواژم به‌که‌مه‌وێ

بە شوخیانیت هه‌وڵدانم دەکەم دەوێنم
بۆ هەر هێشتایەکی تر بەتۆم بۆچوونم
بۆ دەستەواژەیت بکەم بۆ شوخیمان
بۆ هەر هێشتایەکی تر بەتۆم بردوزم

سوڵمان بە لە دەرم
دووبارە دێمم بینمت، بۆ لەسەر خۆشیتم دەرم
بۆ دەستەواژەیت بکەم بۆ شوخیمان
بۆ هەر هێشتایەکی تر بەتۆم بردوزم

مطالب پربازدید
وب گردی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا