تعبیر خواب ماهی

در تعبیر خواب ماهی ممکن است شما حالت های مختلفی از آن را ببینید مثلا خواب ببینید در حال ماهی گیری هستید و یا این که در حال خوردن ماهی باشید یا حتی ممکن است در حال فروش ماهی باشید با ما همراه باشید تا این تعابیر مختلف را در کنار یک دیگر بخوانیم.

به منظور تعبیر خواب با فارسی کلاب همراه باشید.

تعبیر خواب ماهی از دید بزرگان

جابر مغربی در رابطه با تعبیر خواب ماهی می گوید. دیدن ماهی در خواب خیر و برکت است اما اگر دیدید در عین حرف زدن ماهی از دهان شما خارج شد نشانه ی دروغ گویی است. اما اگر در خواب ببینید که در حال مال میل کردن ماهی هستید به این معنی است که قرار است مالی در آینده ی نزدیک به دست شما برسد. یوسف پیامبر نیز تعبیر خواب ماهی را نشانه ی رزق و روزی می داند.

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی از دید محمد بن سیرین و جابر مغربی

محمد بن سیرین از دیگر تعبیر گران بزرگ دین اسلام است او برای تعبیر خواب ماهی می گوید که اگر در خواب خود دیدید که کسی به ماهی تبدیل شد نشانه ی یک ظلم بزرگ است هم چنین در رابطه با خوردن ماهی می گوید که احتمالا از سمت غلامتان به شما ضرری می رسد. جابر مغربی اما نظری بر عکس نظر ایشان دارد. جابر مغربی بر این باور است که زیرا در سفره ی حضرت عیسی که از آسمان نازل شده بود دیدن ماهی نیز در خواب  به نشانه نعمت و غنیمت است.  هم چنین در رابطه با خوردن آن می گوید که نشانه ی مال است و کسب مال می کنید و اگر به فروش ماهی مشغول شوید نیز منفعتی به شما وارد می شود.

نظر دانیال نبی در رابطه با دیدن ماهی در خواب

دانیال نبی درباره ی تعبیر خواب ماهی می گوید اگر ماهی در آب های گرم سیری شنا کند نشانه ی بلا و ظلم است اما در آب های سرد سیر نشانه ی خیر و برکت است.  هم چنین لازم است بدانید که اگر این ماهی ها زیاد و بزرگ باشند نوید بخشش شادی است اما ماهی های کوچک نماد غم و ناراحتی هستند. اگر در خواب خود دیدید که مروارید از شکم ماهی بیرون آوردید بدانید که صاحب پسر می شوید.

تعبیر خواب ماهی از دید تعبیر گران غربی

آنلی بیوتین  در چندین بخش به تمام زوایای دیدن ماهی در خواب می پردازد

  • دیدن ماهی در آب شفاف نشان دهنده ی این مفهوم است که شما مورد توجه افراد با اصالتی قرار می گیرید.
  • دیدن شکار ماهی اگر گربه ماهی نیز باشد به معنی دشمن است اما نگران نباشید این دشمنان آسیبی به شما نمی زنند.
  • دیدن ماهی مرده در خواب به شما گوش زد می کند که ممکن است در طی یک اتفاق ثروت خود را از دست بدهید.
  • اگر در خواب خود به قصد شکار ماهی به دل آب زدید به معنی جسارت شما در کسب مال است.
  • اگر دختر مجرد هستید و در خواب خود ماهی دیدید این خواب نوید بخش یک همسر صالح و قدرت مند است.
  • در کل صید ماهی بیان کننده ی ثروت است اگر در خواب موفق به صید آن نشدید باید بدانید که با تمام تلاش خود باز به در بسته می خورید
  • این تعبیر گر خواب معتقد است که خوردن ماهی در خواب به معنی ایجاد دوستی ها و روابط پایدار است.

تعبیر خواب ماهی از دید منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی در رابطه با خواب ماهی می گوید که اگر در خواب دیدید که ماهی در حال شنا در آب های زلال و تمیز است بدانید که خیر و برکت به زندگی شما می آید‌. ایشان می گوید اگر در خواب خود دیدید که ماهی ها درون یک حوض، استخر و … در حالی که آب تمیز است شنا می کنند به این معنا است که آینده ای روشن و پر برکت پیش روی شما است اما اگر رنگ‌ آب کدر باشد این خبر را می دهد که پس از تحمل رنج های بسیار به پول و ثروت می رسید. جالب است بدانید که رنگ ماهی ها نیز در خواب مهم است اگر ماهی در خواب به رنگ قرمز بود نشان دهنده ی شکوه و عزت است اما اگر زرد بود از طلا و ثروت خبر آورده است و ماهی سفید نیز در خواب بخت بلند است‌.

تعبیر خواب از دید آنلی بیتون

دیدن ماهی در آب زلال رودخانه در خواب ، علامت این است که افراد قدرتمند و ثروتمند شما را دوست دارند.
اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه این است که همسری زیبا و با استعداد خواهد داشت.
ماهی مرده در خواب به این معناست که به دلیل یک اتفاق دردناک قدرت خود را از دست می دهید.
اگر در خواب ببینید که گربه ماهی صید می کنید به این معناست که نقشه های دشمنان شما آزار دهنده است اما وجود ذهن و شانس به شما کمک می کند که فرار کنید.
اگر خواب ماهیگیری در آب را در سر می پرورانید ، این نشانه این است که با توانایی ها و شجاعت به ثروت می رسید.

خواب ماهی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here