تعبیر خواب شتر

شتر همان طور که می دانید حیوانی است که داشتنش در زمان قدیم هم غذای خانواده را تامین می کرد و هم این‌ که برای مسافرت کمک به سزایی به بشر کرده است. قطعا دیدن شتر در خواب نیز با سفر و اتفاق های پس از آن مرتبط می شود. ما در این بخش به تعبیرخواب شتر از دیدگاه علمای بزرگی می پردازیم. انسان های بزرگی  که ما نسل به نسل است که از تعابیر آن استفاده می کنیم

  • محمد بن سیرین
  • دانیال نبی
  • امام صادق علیه سلام
  • منوچهر مطیعی
  • کرمانی کسانی هستند که ما در این مقاله به نظرات آن ها در رابطه با تعبیر شتر می پردازیم.

به منظور تعبیر خواب با فارسی کلاب همراه باشید.

محمد بن سیرین در رابطه با تعبیر شتر چه نظری دارد

ابن سیرین در چنین مواقعی معتقد است که اگر شما در خواب دیدید که با یک شتر با شتاب و عجله می روید مطمئن باشید که سفری در پیش روی شما است. ایشان هم چنین اضافه می کنند که اگر بر روی شتر جولان بدهید ممکن است غمگین شوید و یا این که در موضوع یا موضوع هایی تفکر کنید. گاهی نیز ممکن است در خواب ببینید که شتر نشسته است و راه را گم کرده تعبیر این خواب  درد سر و بیچاره شدن است.

تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر از دید دانیال نبی

تعابیر جالبی در راستای تعبیر شتر از دانیال نبی سینه به سینه به ما رسیده است ایشان می گویند: اگر در خواب ببینید که بر روی یک شتر خشمگین نشسته اید  به این معنی است که شما بر یک مرد پرقدرت چیره می شوید. ایشان اضافه می کنند که اگر در خواب ببینید که شیر شتر می دوشید تعبیر آن این است که مال و ثروتی به شما می رسد اما اگر به جای شیر از شتر خون دوشیدید تعبیر خواب این گونه است که مالی حرامی به مال شما وارد می شود.

اگر مرد مجردی هستید و در  خواب دیدید که یک نفر شتری ماده به شما هدیه داد و یا این که شتری خریدید قطعا در آینده ی نزدیک صاحب همسر می شوید. اما اگر یک شتر ماده از شما فرار کرد و یا این که شتری داشتید که از شما دزدیدند تعبیر خواب این می شود که ممکن است از همسر خود جدا شوید.

با ما همراه باشید تا نظریات منوچهر مطیعی در رابطه با تعبیر شتر بخوانیم

منوچهر مطیعی درباره ی تعبیر شتر  می گوید: اگر در خواب دیدید که شتر های زیادی در اطراف شما بود به معنی مال و اموال زیاد است خوش حال باشید که به مالی بسیار دست پیدا خواهید کرد. منوچهر مطیعی نیز شتر ماده را به زن نسبت می دهد و می گوید اگر صاحب شتر ماده شدید صاحب همسر می شوید. هم چنین جالب است بدانید نوشیدن شیر شتر در خواب رفتن به سفری زیارتی تعبیر می شود. ممکن است در خواب خود دیده باشید که بر روی یک شتر سوار شده اید در حالی که مسیر را بلد نیستید بدون هدف فقط در صحرا می چرخید این خواب از آمدن غم و اندوه خبر می دهد.

تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر از نظر امام صادق

امام صادق می فرمایند در تعبیر شتر ممکن است این ده پیامد را برای شما داشته باشد  پادشاهی و جاه و جلال اولین پیامد ان است، مرد امیر و مومن نیز دیگر نتایج آن هستند اما ممکن است که سیل و فتنه نیز در پی داشته باشد در حین حال گاهی نوید از آبادانی می دهد و برای مرد ها از صاحب همسر شدن خبر می دهد، حج ، نعمت و مال نیز از دیگر تعابیر این خواب هستند که ممکن است در آینده ی نه چندان دور به سراغ شما بیایند.

کرمانی برای تعبیر شتر چه می گوید

کرمانی در این بحث می گوید که اگر در خواب خود دیدید که یک شتر را قربانی کردید و از گوشت آن به عموم مردم دادید بدانید که یک بزرگ مرد به همین زودی می میرد. وی افزوده است که اگر بر شتری ناشناس سوار شده اید سرگشته و حیران می شوید اما اگر یک شتر وحشی را در خواب رام کردید  بدانید که بر دشمن خود پیروز می شوید. اگر تعداد زیادی شتر در یک مکان جمع شوند  به این معنا است که در آن منطقه سیل، بیماری و … می آید.

کارل گوستاو یونگ

دیدن یک شتر در خواب نشان می دهد که شما باید محافظه کارتر باشید ، مسئولیت ها ، بارها و مشکلات زیادی را برای دوستان خود به دوش می کشید. شما به جای اینکه احساسات خود را رها کنید ، تمایل دارید که آنها را حفظ کنید. ببخش و فراموش کن
تعبیر دیگر این است که شتر مقاومت و قدرت شما را بیان می کند.
خواب دیدن نوازش شتر به این معنی است که شما آماده اید یک سری از بارها ، مسئولیت ها یا بارهای عاطفی را که حمل می کنید و تحمل می کنید ، کنار بگذارید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here