فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین

ضرب المثل های رایج ایرانی

تصویر - ضرب المثل های ایرانی

 

۱ با آل علي هر كه در افتاد ، ور افتاد .

۲ با اون زبون خوشت، با پول زيادت، يا با راه نزديكت !

۳ با اين ريش ميخواهي بري تجريش ؟

۴ با پا راه بري كفش پاره ميشه، با سر كلاه !

۵ با خوردن سيرشدي با ليسيدن نميشي !

۶ باد آورده را باد ميبرد !

۷ با دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه !

۸ بادنجان بم آفت ندارد !

۹ بارون آمد، تركها بهم رفت !

۱۰ بار كج به منزل نميرسد !

۱۱ با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هيچكدام با هرهيچكدام هر دو !

۱۲ بازي اشكنك داره ، سر شكستنك داره !

۱۳ بازي بازي، با ريش بابا هم بازي !

۱۴ با سيلي صورت خودشو سرخ نگه ميداره !

۱۵ با كدخدا بساز، ده را بچاپ !

۱۶ با گرگ دنبه ميخوره، با چوپان گريه ميكنه !

۱۷ بالابالاها جاش نيست، پائين پائين ها راش نيست !

۱۸ بالاتو ديديم ، پائينتم ديديم !

۱۹ با مردم زمانه سلامي و والسلام .

۲۰ تا گفته اي غلام توام، ميفروشنت !

۲۱ با نردبان به آسمون نميشه رفت !

۲۲ با همين پرو پاچين، ميخواهي بري چين و ماچين ؟

۲۳ بايد گذاشت در كوزه آبش را خورد !

۲۴ با يكدست دو هندوانه نميشود برداشت !

۲۵ با يك گل بهار نميشه !

۲۶ به اشتهاي مردم نميشود نان خورد !

۲۷ به بهلول گفتند ريش تو بهتره يا دم سگ ؟ گفت اگر از پل جستم رريش من و گرنه دم سگ !

۲۸ بجاي شمع كافوري چراغ نفت ميسوزد !

۲۹ بچه سر پيري زنگوله پاي تابوته !

۳۰ بچه سر راهي برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد !

۳۱ بخور و بخواب كار منه، خدا نگهدار منه !

۳۲ بد بخت اگر مسجد آدينه بسازد — يا طاق فرود آيد، يا قبله كج آيد !

۳۳ به درويشه گفتند بساطتو جمع كن ، دستشو گذاشت در دهنش !

۳۴ بدعاي گربه كوره بارون نمياد !

۳۵ بدهكار رو كه رو بدي طلبكار ميشه !

۳۶ برادران جنگ كنند، ابلهان باوركنند !

۳۷ برادر پشت ، برادر زاده هم پشت

۳۸ خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بكش!

۳۹ برادري بجا، بزغاله يكي هفت صنار !

۴۰ براي كسي بمير كه برات تب كنه !

۴۱ براي همه مادره، براي ما زن بابا !

۴۲ براي يك بي نماز، در مسجد و نمي بندند !

۴۳ براي يه دستمال قيصريه رو آتيش ميزنه !

۴۴ بر عكس نهند نام زنگي كافور !

۴۵ به روباهه گفتند شاهدت كيه ؟ گفت: دمبم !

۴۶ بزبون خوش مار از سوراخ در مياد !

۴۷ بزك نمير بهار مياد — كنبزه با خيار مياد !

۴۸ بز گر از سر چشمه آب ميخوره !

۴۹ به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت : مرغم، گفتند : بپر، گفت : شترم !

۵۰ بعد از چهل سال گدايي، شب جمعه را گم كرده !

۵۱ بعد از هفت كره، ادعاي بكارت !

۵۲ بقاطر گفتند بابات كيه ؟ گفت : آقادائيم اسبه !

۵۳ به كيشي آمدند به فيشي رفتند !

۵۴ به گربه گفتند گهت درمونه، خاك پاشيد روش !

۵۵ به كچله گفتند : چرا زلف نميزاري ؟ گفت : من از اين قرتي گيريها خوشم نمياد !

۵۶ به كك بنده كه رقاص خداست !

۵۷ بگو نبين، چشممو هم ميگذارم، بگو نشنو در گوشمو ميگيرم، اما اگر بگي نفهمم، نميتونم !

۵۸ بگير و ببند بده دست پهلوون !

۵۹ بلبل هفت تا بچه ميزاره، شيش تاش سره ، يكيش بلبل !

۶۰ بمالت نناز كه بيك شب بنده، به حسنت نناز كه بيك تب بنده !

۶۱ بماه ميگه تو در نيا من در ميام !

۶۲ بمرغشان كيش نميشه گفت !

۶۳ بمرگ ميگيره تا به تب راضي بشه !

۶۴ بوجار لنجونه از هر طرف باد بياد، بادش ميده !

۶۵ بهر كجا كه روي آسمان همين رنگه !

۶۶ به يكي گفتند : سركه هفت ساله داري ؟ گفت : دارم و نميدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر ميدادم هفت ساله نميشد !

۶۷ به يكي گفتند : بابات از گرسنگي مرد . گفت : داشت و نخورد ؟ !

۶۸ بمير و بدم !

۶۹ به گاو و گوسفند كسي كاري نداره !

۷۰ بيله ديگ، بيله چغندر !

آدرس کوتاه مطلب

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.