محاسبه ارثیه زنطبق ماده ۸۶۱ قانون مدنی، اگر زن پس از مرگ همسرش در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد از اموال وی ارث می برد.

اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌‌برد و در غیر این صورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث می برد.

قبلا، زن طبق ماده 946 قانون مدنی فقط از اموال منقول ارث می‌برد و از اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) ارث نمی برد اما پس از 70 سال در مجلس هشتم ماده ای  قانونی در این رابطه تصویب شد که طبق آن زن در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، علاوه بر اینکه یک هشتم از اموال منقول همسر مرحومش می برد، یک هشتم دیگر نیز از قیمت اموال غیرمنقول از جمله عرصه و عیان (ساختمان و زمین) می برد و اگر مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از اموال منقول، همه اموال خواهد بود. همچنین از فروش اموال غیرمنقول یعنی عرصه و عیان (ساختمان و زمین) به میزان یک چهارم سهم خواهد برد.

از آنجا که ماده 843 قانون مدنی به وصیت‌کننده اجازه داده که فقط تا ثلث اموالش را وصیت کند، در صورتی که وصیت فرد متوفی بیش از این مقدار باشد باید ورثه در مورد بقیه اموال اجازه دهند. یعنی اگر خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد وصیتنامه صحیح است ولی در غیر این صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here