سرزمین های جدا شده از ایران در طول 196 سال گذشته

آخرین نقشه بین المللی ایران پیش از جدا شدن سرزمینهای تاریخی آن ، انتشارات تامسون (۱۸۱۴)