اثرات عشق
  • اثرات شگفت آور عشق روی بدن انسان

    عشق ورزیدن همان مواد شیمیایی را در مغز آزاد می کند که کوکائین؛ و بخش های مربوط به لذت در مغز که تحریک می ...

    عشق ورزیدن همان مواد شیمیایی را در مغز آزاد می کند که کوکائین؛ و بخش های مربوط به لذت در مغز که تحریک می شوند عشق واقعاً کور است و باعث می شود شما طرف مقابل را بهتر ببینید. هم چنین هورمون اوکسیتوسین ک ...

    بیشتر بخوانید