فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین
مرور برچسب

Actuarial practice in social security

تبعات ناپایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی بسیار گسترده خواهد بود

گزارش ارزیابی آکچوئریال مزایای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی ایران برای ۱۹ مارچ ۲۰۱۶ برابر با ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ از طرف ILO (سازمان بین‌المللی کار) منتشر شد. گزارش ارزیابی آکچوئریال مزایای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی ایران برای ۱۹ مارچ ۲۰۱۶…