مطالب پیشنهادی فارسی کلاب
شعر و متن ادبی

شعر های مثبت 18 ایرج میرزا | اشعار +18 ایرج میرزا در فارسی کلاب

مطالب پربازدید

شعر های مثبت 18 ایرج میرزا

از اشعار ایرج میرزا شعر های مثبت 18 این شاعر است . ایرج میرزا شاعر دوره قاجار می باشد در دوره قاجار بی پروا سخن گفتن همه گیر بود. شاید به این دلیل می باشد که اشعار این شاعر و طنز پرداز به صراحت بیان شده.

شعر های طنز مثبت 18 ایرج میرزا ، شعر های مثبت 18 ایرج میرزا این کجا و آن کجا

 

زنــــان را. عــــصمت و. عفــــت. ضرورســــت

مطالب پربازدید

نـــــه. چـــــادر. لازم و نـــــه .چاقچورســـــت

زن روبـــــسته. را ادراک و. هـــــش نيـــــست

تيــــاتر و. رســــتوران. نــــاموس .کــــشنيــــست

اگــــر زن. را بــــود آهنــــگ. حيــــزي

بـــــود يکـــــسان. تيـــــاتر و پـــــاي. ديـــــزي

مطالب پربازدید

بنــــــشمد. در تــــــه انبــــــار. پــــــشگل

چنــــــان. کانــــــدر رواق. بــــــرج ايفــــــل

چـــه خـــوش. ايـــن بيـــت را. فرمـــود جـــامي

مهـــــين. اســـــتاد کـــــل. بعـــــد از. نظـــــامي

پــــريرو. تــــاب مــــستوري. نـــــدارد

مطالب پیشنهادی فارسی کلاب

در ار. بنـــــــــدي. ســـــــــر از. روزن درآرد

بيــــــــا. گــــــــويم برايــــــــت. داســــــــتاني

کــــــه تــــــا. تــــــاثير چــــــادر. را بــــــداني

در ايــــامي. کــــه صــــاف و. ســــاده بــــودم

دم کريـــــــــاس. در اســـــــــتاده. بـــــــــودم

زنــي بگذشــت. از آنجــا بــا. خــش و فــش

مــــرا. عــــرقالنــــسا. آمــــد بــــه. جنــــبش

ز زيـــــــر. پيچـــــــه ديـــــــدم. غبغـــــــبش را

کمـــــي. از چانـــــه قـــــدري. از لـــــبش را

چنــــــان از. گوشــــــه ابــــــر. ســــــيه فــــــام

کنـــد. يـــک قطعـــه. از مـــه عـــرض. انـــدام

شــــــدم. نــــــزد وي. و کــــــردم. ســــــلامي

کـــــه دارم. بـــــا تـــــو از. جـــــايي. پيـــــامي

پــريرو. زيــن ســخن. قــدري دودل. زيــست

کــــــه. پيغــــــام آور و. پيغــــــامده. کيــــــست

بــــدو. گفــــتم. کــــه انــــدر. شــــارع عــــام

مناســــب. نيــــست شــــرح. و بــــسط. پيغــــام

تـــــو دانـــــي. هـــــر مقـــــالي. را مقاميـــــست

بـــــــراي. هـــــــر پيـــــــامي. احتراميـــــــست

قــــــــــدم. بگــــــــــذار در. دالان خانــــــــــه

بــــه رقــــص. آراز شــــعف. بنيــــان خانــــه

پـــريوش. رفـــت تـــا گويـــد. چـــه و چـــون

مــــنش. بــــستم زبــــان. بــــا مکــــر. و افــــسون

دانلود شعر های مثبت 18 ایرج میرزا ، جوک شعر های مثبت 18 ایرج میرزا

 

شعر های مثبت 18 ایرج میرزا در باره حجاب

ســـــماجت. کـــــردم و. اصـــــرار کـــــردم

بفرماييــــــــــد. را تکــــــــــرار. کــــــــــردم

بـــــــه دســـــــتاويز. آن پيغـــــــام. واهـــــــي

بـــــه دالان. بـــــردمش. خـــــواهي. نخـــــواهي

چـــو در. دالان هـــم آمـــد. شـــد فـــزون. بـــود

اتــــــــاق. جنــــــــب دالان. بــــــــردمش زود

نشــــست. آنجــــا بــــه. نــــاز و چــــم. و خــــم

گرفتـــــه. روي خـــــود. را ســـــفت. محکـــــم

شــــــگفت. افــــــسانهاي. آغــــــاز کــــــردم

گهـــي. از زن ســـخن. کـــردم گـــه. از مـــرد

گهــي کــان. زن بــه مــرد. خــود. چهــا کــرد

ســـــخن. را گـــــه ز خـــــسرو. دادم آيـــــين

گهـــــي. از بـــــي وفـــــايي هـــــاي. شـــــيرين

گـــه از. آلمـــان بـــرو. خوانـــدم گـــه. از روم

ولــــــي. مطلــــــب از. اول بــــــود. معلــــــوم

مــــــرا دل. در هــــــواي. جــــــستن. کــــــام

پـــــــريرو. در خيـــــــال شـــــــرح. پيغـــــــام

پـــــــريرو در. خيـــــــال شـــــــرح. پيغـــــــام

بـــه نرمـــي. گفـــتمش کـــاي. يـــار. دمـــساز

بيــــــا. ايــــــن پيچــــــه. را از رخ. برانــــــداز

چــــرا بايــــد. تــــو روي از. مــــن بپوشــــي

مگــــر مــــن. گربــــه ميباشــــم. تــــو موشــــي

مـــــن و تـــــو. هـــــر دو انـــــسانيم. آخـــــر

بـــــه خلقـــــت. هـــــر دو. يکـــــسانيم. آخـــــر

شعر های مثبت 18 ایرج میرزا حجاب ، شعر های مثبت 18 ایرج میرزا صوتی

شعر های مثبت 18 ایرج میرزا از شعر عارف

بگـــــو بـــــشنو. ببـــــين برخيـــــز. بنـــــشين

تــــو هــــم. مثــــل منــــي. اي جــــان. شــــيرين

تـــــــرا کـــــــان. روي زيبـــــــا. آفريدنـــــــد

بــــــــراي. ديــــــــده. مــــــــن. آفريدنــــــــد

بــــــه بــــــاغ. جــــــان رياحننــــــد. نــــــسوان

بــــــه. جــــــاي ورد و. نــــــسرينند. نــــــسوان

چـــه کـــم. گـــردد ز. لطـــف عـــارض. گـــل

کـــــه بـــــر. وي بنگـــــرد. بيچـــــاره. بلبـــــل

کجــــــا. شــــــيريني از. شــــــکر. شــــــود دور

پـــــرد گـــــر. دور او صـــــد. بـــــار. زنبـــــور

چـــه بـــيش. و کـــم شـــود. از پرتـــو. شـــمع

کـه بـر. يـک شـخص تابـد. يـا بـه يـک. جمـع

اگـــــر پروانـــــهاي بـــــر گـــــل نـــــشيند

گـــــــل از. پروانـــــــه آســـــــيبي. نبينـــــــد

پـــريرو زيـــن. ســـخن بـــيحـــد. برآشـــفت

زجــا برجــست. و بــا تنــدي. بــه مــن گفــت :

كــه مــن. صــورت بــه نــامحرم. کــنم بــاز؟

بـــــــرو ايـــــــن. حرفهـــــــا را. دور انـــــــداز

چــــه لــــوطيهــــا. در ايــــن شــــهرند. واه واه!

خــــــــــــــــدايا. دور کــــــــــــــــن. االله االله!

بـــه مـــن. مـــيگويـــد واکـــن. چـــادر از ســـر

چـــــه پـــــر. روييـــــست ايـــــن. االله اکبـــــر

جهــــنم شــــو مگــــر. مــــن جنــــده. باشــــم

کــــه پــــيش غيــــر. بــــيروبنــــده. باشــــم!

از آنجایی که ایرج میرزا شاعری در دوره قاجار می باشد بیشتر اشعار او مثبت 18 هستند ادامه این شعر به زودی در اختیارتان قرار می گیرد.

20 شعر زفاف ایرج میرزا

با آرزوی موفقیت و خوشبختی در زندگی زوجین، در ادامه 20 تا از شعرهای زیبا و معروف ایرج میرزا را برای شما آورده‌ام:

در باغ عشق شادی‌ها می‌روید
تو در باغ عشق یاسمینی بُوَد

زوجیت به عقل و هنر است
زندگی به دل و روح است

عشق چون ستاره‌های آسمان است
همیشه در قلبتان درخشان است

در دستانمان قسمتی از آسمان است
آسمان در دستان عشق روشن است

زن و مرد در کنار هم
باغی را از عشق می‌سازند

به عشق خداوند به هم پیوسته‌ایم
روزها و شب‌ها در کنار هم بمانیم

عشق ما بی‌پایان است
مثل دریا که از آن سیر نمی‌شویم

در این دنیا بهترین شخص
همسری است که با تو می‌رود

از مجموعهٔ عشق خداوند هستیم
در مجموعهٔ عشق خداوند زندگی کنیم

زندگی در کنار تو شیرین است
با تو هر روز روزی می‌بینم

میان شما و عشق خداوند
پیوندی پابرجاست

تو و من، دو ذرهٔ عشق هستیم
در هم آمیخته، یکتا می‌شویم

در عشق تو خورشید می‌درخشم
در عشق تو زندگی می‌پوشم

دستان تو و دستان من
همیشه به هم پیوسته‌اند

برای تو دستهایم را گشوده‌ام
تا با هم در مسیر عشق قدم بگذاریم

با تو در هر لحظهٔ زندگی
خوشبختی را تجربه می‌کنم

به خاطر تو به آرامش دست یافتم
تو با عشقت به دلم آرامش بخشیدی

همراهی تو در سفر عشق
احساس بی‌نهایتی دارد

تو و من، دو نیمکرهٔ عشق
با هم یک جهان را آفریدیم

در هر نفسی که با هم دم می‌زنیم
زندگی را به رقص درآورده‌ایم

این شعرها نمونه‌هایی از زیبایی و عمق شعرهای ایرج میرزا هستند که در مورد زیبایی عشق و اتحاد زوجین سخن می‌گویند. امیدوارم که این شعرها به شما احساسی دلنشین و الهام بخش ارائه داده باشند.

50 شعر زفاف از شاعر ایرج میرزا

در آغوش عشق، زندگی دوست دارد شکوفا شود
بر آرامش آرزوهایتان، همیشه ایستاده‌ام

این دلبر آرامشم، اکنون در کنار توست
برایتان زندگی را به رنگ‌های عاشقانه آراسته‌ام

با گام‌هایی تازه، با قلبی پر از امید
در دستان تو، آرامش جاودانی را پیدا کردم

در رقصی که عشق می‌پاشد، همه چیز به رقص می‌اندازد
در دستان تو، زندگی به زیبایی‌های جدید می‌آموزد

این جهان اکنون به جلو می‌رود، به سمت روزهای خوشبختی
ما همراه هم، در این سفر با عشق و ایمان می‌رویم

آغاز ما را همراهی کرده‌اید تا اینجا
در راه پیشروی عشق، همیشه پایدار می‌مانیم

دلم پر است از خوشحالی و امید
زیرا تو عشقی را در دلم روشن کرده‌ای

در پرتو لبخندت، جهان شکوفا می‌شود
زندگی را به زیبایی‌های جدید می‌پوشانی

در روزی که دستانمان را به هم دادیم
قسمتی از آسمان به خاطر عشقمان لبخند زد

در این روز پر از خوشبختی و شادی
همه جهان به شکوفایی عشق می‌پیوندد

عشق به زیبایی‌ها وجود می‌دهد
در آغوش تو، تمام زیبایی‌های جهان را پیدا کردم

عشق، آوازی است که در دلها می‌خواند
من و تو، این آواز را با هم می‌سازیم

تو در دلم یک شعله‌ی نوری را روشن کرده‌ای
من و تو، در این آتش عشق می‌سوزیم

با عشق و ایمان، در راه شادی پیش می‌رویم
تا به همیشه، در دستان هم قدم می‌گذاریم

زمانی که تو را دیدم، زندگی جدیدی پیدا کردم
همیشه در کنار تو، خوشبختی را می‌یابم

همین الان، عشق در دلم می‌شعله‌ور می‌شود
تو و من، این شعله را با هم به همیشه خاموش نگه خواهیم داشت

در دستان تو، زندگی به زیبایی‌های جدید می‌لرزد
من و تو، با عشق و ایمان در این دستان پیوندیده‌ایم

عشق، یک شعله است که همیشه در دلم می‌سوزد
تو و من، در این شعله به هم پیوندیده‌ایم

همیشه در آغوش تو، آرامش جاودانی را پیدا می‌کنم
تو و من، همیشه با هم به سوی خوشبختی پیش می‌رویم

در کنار تو، هر روز به یک داستان عاشقانه نگاه می‌کنم
همیشه در قلبم، داستان ما به زیبایی می‌افزاید

تویی آرامش من، تویی شادی و زیبایی
در آغوش تو، دنیا به رنگ‌های جدید می‌آموزد

با عشقی که به تو دارم، جهان را به رنگ خود رنگ می‌کنم
تو و من، با هم به سوی خوشبختی پیش می‌رویم

در این روز خاص، در کنار تو احساس خوشبختی می‌کنم
هر روز با تو، روزی خوشبختی‌های جدید را آغاز می‌کنم

تو برایم خورشیدی هستی که روزهایم را روشن می‌کند
من و تو، همیشه در این نور خوشبختی می‌چرخیم

عشقمان مثل یک باران است، همیشه تازه و تمیز
در دستان هم، در این باران شادی می‌آموزیم

در روز زیبای زندگی‌مان، با هم می‌رقصیم
همیشه در آغوش تو، به رقصی عاشقانه فرو می‌رویم

تویی پایان بی‌پایان من، تویی شروع همیشگی
در کنار تو، دلم به آرامش و شادی می‌رسد

هر آنچه که در این دنیا زیباست، در تو است
من و تو، همیشه در این زیبایی عاشقانه می‌چرخیم

در هر نفسی که می‌کشم، تو را به یاد می‌آورم
تویی آرامش و شادی من، تویی همیشه در دلم

همیشه در قلبم، یک قدم به سوی تو برمی‌دارم
تویی راهنمای من، تویی عشقی که همیشه در کنارم است

در راه عشق، همیشه با هم به سوی آینده می‌رویم
همیشه در کنار تو، خوشبختی را به اشتراک می‌گذاریم

عشقمان مثل یک قصه‌ی جادویی است، همیشه تازه و زیبا
تو و من، در این قصه به هم پیوندیده‌ایم

در دستان تو، زندگی به یک نغمه‌ی عاشقانه تبدیل می‌شود
تویی آواز من، تویی شادی و زیبایی در دنیایم

با هم در رقصی عاشقانه پیوند می‌زنیم
همیشه در آغوش تو، به زیبایی و شادی می‌رسیم

تویی رازهای دلم، تویی آرزوی هر شب
تو و من، در این راه عشق با هم قدم می‌زنیم

در آغوش تو، به آرامش و خوشبختی می‌رسم
تویی عشقی که در قلبم رشد می‌کند بهار به بهار

در روز عروسیمان، با هم به سوی آینده می‌رقصیم
همیشه در کنار تو، خوشبختی را به اشتراک می‌گذاریم

با تو همه‌ی دشواری‌ها را فراموش می‌کنم
تویی قدرت و انگیزه‌ی من، تویی شادی در دلم

در هر نگاهت، شعله‌ی عشق در دلم بلند می‌شود
تو و من، همیشه با هم به سمت خوشبختی پیش می‌رویم

تویی شعله‌ی عشق در دلم، تویی آرامش و شادی
در کنار تو، به هر زیبایی و خوشبختی پیوسته‌ام

همیشه با تو، روزها به روزهای بهتری تبدیل می‌شوند
تویی نوری که در هر روزمندی می‌درخشی

در آغوش تو، خوشبختی و آرامش می‌یابم
تویی عشقی که در قلبم همیشه شعله‌ور است

همیشه در کنار تو، در برابر دشواری‌ها قوی می‌مانم
تویی قدرت و ایمانی که در دلم روشن می‌شود

در هر روزی که با توست، به خوشبختی می‌رسیم
تویی شادی و زیبایی در همه‌ی لحظه‌هایم

با تو همه‌ی رنگ‌های دنیا را تجربه می‌کنم
تویی هر زیبایی که در دلم بیدار می‌شود

تویی آرامش و شادی در همه‌ی لحظه‌هایم
همیشه در آغوش تو، به آرامش جاودانی می‌رسم

تویی نفسی که همیشه در قلبم می‌چرخد
تویی عشقی که همیشه در دستانم است

همیشه در کنار تو، در خانه‌ی عشق قدم می‌گذارم
تویی خانه‌ی آرامش و خوشبختی در دلم

تویی رویایی که به حقیقت پیوسته است
در کنار تو، همیشه به رویاها پناه می‌برم

تویی همه‌ی دنیایم، تویی شعله‌ی عشق در دلم
در آغوش تو، به خوشبختی و آرامش می‌رسم

ایرج میرزا (اصغر منصوریان)، شاعر بزرگ و معاصر ایران است که در دهه ۱۹۴۰ متولد شد. او برای سبک شعری ملایم و عاشقانه‌اش شناخته می‌شود. در زیر، برخی از اشعار زیبا و معروف ایرج میرزا را برای شما آورده‌ام:

به خدا قسم بر این عشق، بر این مهر و احترام
که در دلم از دیده بی‌همتا به درام

ز غریبی ای مهمان جانم، مهمانم شو
تا در این باغِ عشق سروی بروی بخشو

تو که می‌دانی که هیچ کس نیست که داند
تو می‌دانی که هیچ کس نیست که بداند

غم‌ها را به یاد خوشی‌ها بسپار
در پیش روزهای خوبی بپیچار

اگر یک بار به دست من برسی
از دست من، هیچوقت رها نشو

تو در دلم یکی هستی که هیچ‌کس نیست
تو در زندگی من یکی هستی که هیچ‌کس نیست

در عشق تو جانم فدا کرده‌ام
در هر دم و هر لحظه بی‌هوا کرده‌ام

آه، به من بگو که دلتنگتم
بیا و با من در این شب تنهایی بمان

هیچ‌کس نمی‌تواند مرا درک کند
مگر تویی که دلم را به رقص درآوردی

در خیال تو، دلم شادی پیدا می‌کند
در دستان تو، زندگیم رنگ و بو می‌گیرد

تو به من بگو که دلتنگم
بیا و به تنهاییم پایان بده

عاشقی تو را در همه‌ی ذراتم می‌بینم
در همه‌ی آهنگ‌ها، صدات را می‌شنوم

این تنها چند نمونه از اشعار زیبا و بی‌نظیر ایرج میرزا است. شعرهای وی به عشق، زندگی، و هوای عاشقانه می‌پردازد و در دل بسیاری از افراد احساساتی عمیق را به وجود می‌آورد.

مطالب پربازدید
وب گردی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا