مطالب پیشنهادی فارسی کلاب
بيوگرافي

زندگینامه ناصر حدادزاده از کار آفرین های مطرح و موفق

مطالب پربازدید

ناصر حدادزاده سال 1۳۲۷ در خانواده مذهبی و شهید پرور در تهران به دنیا آمد، عموی ایشان (شهید محمد حدادزاده) ازهم رزمان آیت الله کاشانی بودند که در مبارزه با سلطنت پهلوی به شهادت رسیدند.

ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﺪادزاده از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﺑﻮده، ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎزار آﻫﻨﮕﺮﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ را در ﺳﺎل 1325 از وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﻗﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮد اﯾﺮان، ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺪادزاده دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد را در ﺗﻬﺮان ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮد و دوره ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه Bern درﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﯿﺲ ﮔﺬراﻧﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ. ﭘﺲ از ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرن و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻦ ﻓﺮد رﺿﺎ را در ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود 200 ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ.

مطالب پربازدید

ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ادوات ﺟﺒﻬﻪ و ﺟﻨﮓ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺰار آﻻت ﮐﺸﺎورزي, ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺟﻨﮓ زده اﺣﺪاث ﻧﻤﻮد. ﺳﭙﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻦ ﺑﺎﺧﺘﺮان، ﻏﺮب ﻻﺳﺘﯿﮏ و اﯾﺮان ﻓﺮﻏﻮن را در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از 500 ﻧﻔﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻤﺒﺎران ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮي در ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎوه ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺰار ﯾﺪك ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ و راه اﻧﺪازي ﮔﺮدﯾﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اداﻣﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮور در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ راه اﻧﺪازي ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎل1361ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺑﺰارآﻻت و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺟﺮ ﺳﻔﺎل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ آﺟﺮﺳﺎ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا، ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي، دﻫﺴﺘﺎن زﻫﺮاي ﺑﺎﻻ، روﺳﺘﺎ ﻃﺎﻫﺮآﺑﺎد ﺗﺎﺳﯿﺲ و راه اﻧﺪازي ﻧﻤﻮده، در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 40 ﺳﺎل ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺟﺮ و ﺳﻔﺎل درﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮﺗﻮﯾﺎ:

 1. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدرو و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در اﯾﺮان از52 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮي اﯾﺸﺎن( ﻣﺮﺣﻮم اﺻﻐﺮ ﺣﺪادزاده)
 2. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروي واﻧﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در اﯾﺮان، ﺳﺎل1370 اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 212/000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ري ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﻓﻮﻻد اﻗﺪام و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد، ﭘﺲ از اﺣﺪاث ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﭙﺎ ﭘﺮس ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﻫﺎي ﺳﺎﯾﭙﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 3. در دﻓﺎع از ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ, ﺳﺎل1370 ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﺳﺎزي اﺑﺰارﻣﺎﺷﯿﻦ اﯾﺮان، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺟﻬﺎد ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ، واردات  و  ﻧﺼﺐ  و راه اﻧﺪازي دو دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدروﻫﺎي زرﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮري ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

مطالب پربازدید

در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﻗﺎي ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺪادزاده: 

 1. ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آرﯾﺘﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش.
 2. ﺗﻌﺪاد 52 ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازي و ﺗﺤﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 3. راه اﻧﺪازي ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش و ﺗﺴﺖ ﺧﻮدرو، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ژاﭘﻦ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن .
 4. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ در ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، 65 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺣﺬف واﺳﻄﻪ ﻫﺎ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮدرو:

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮدرو:

 1. ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎرت ﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل 1384 و اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻮاري رﻧﻮ در ﺳﺎل 1390 واردات ﺧﻮدرو از رﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ.
 2. ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮﺳﺎ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻧﻮ.
 3. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﭘﯿﺮو درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل 1396ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎي رﻧﻮ، ﻗﺮارداد ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ)ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش 30% + ﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮدرو20% +رﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ 50% ﺳﻬﺎم( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  300/000 دﺳﺘﮕﺎه، در اوج ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم و ﺑﯿﺶ از 50 ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
 4. ﺗﻌﺪاد 43 ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻧﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازي و ﺗﺤﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 5. ﺧﺮﯾﺪ دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻧﻮ

ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭘﺎرس( ﺟﯿﻠﯽ ﭼﯿﻦ)

ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭘﺎرس در ﺳﺎل 1384 و در راﺳﺘﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ، در ﺳﺎل 1396ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭘﺎرس  ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮار داد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﭼﯿﻦ( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ آﻏﺎز ﮐﺮد، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺧﻮدرو ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ.

مطالب پیشنهادی فارسی کلاب

ﺳﺎل 1397 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻪ ﺷﮑﻦ ﺳﺎزه ﮐﻪ از ﺳﺎل 1376 در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﻼم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ )ﺗﺠﻬﯿﺰ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ، زرﻫﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻟﯿﻔﺘﺮاك( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﮔﺬارﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﻗﺎﻟﺐ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺟﺎده ﺳﺎوه)ﺷﻬﺮك زاوﯾﻪ و ﺷﻬﺮك ﻧﺼﯿﺮآﺑﺎد( درﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ اروﻧﺪ ﻣﻮﺗﻮر اﯾﺮاﻧﯿﺎن 

ﺳﺎل 1395 ﺷﺮﮐﺖ اروﻧﺪ ﻣﻮﺗﻮر اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت راﻫﺴﺎزي در دﺳﺘﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻓﻮق ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖ آﺳﺘﺮا اﯾﻮﮐﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮوش وﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻮق آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.

ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ 

ﺳﺎل1395ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي و ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻫﻮاي ﭘﺎك، ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزات ﻻزم از ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي اوﻟﯿﻪ از 60 دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي )ﺑﺮﻗﯽ و ﮐﻢ ﻣﺼﺮف( ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و رﻧﻮ، اﺳﺘﺨﺪام و آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪاري راه اﻧﺪازي ﺷﺪه.

 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﺎر:

ﺳﺎل 1373 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ درﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ (ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎر) و ﻟﺰوم اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ، ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﺟﺎده دﻣﺎوﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 5/200 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزات ﻻزم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري اداري ﺑﻬﺎر ﺑﺎ 21 ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ770 واﺣﺪ ﺗﺠﺎري و اداري وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﻮرس ﻓﺮوش ﻟﻮازم ﺳﯿﺴﻤﻮﻧﯽ ﮐﻮدك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود 5000 ﻧﻔﺮﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دراﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﻐﻮل  ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮج آﻧﺎﻫﯿﺪ:

ﺳﺎل1374 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ وراه اﻧﺪازي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري، اداري، ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ در ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ده ﻫﺰارﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺳﻪ راه ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس، اول ﺟﺎده دﻣﺎوﻧﺪ، ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻧﺎﻫﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮ39 ﻃﺒﻘﻪ )238واﺣﺪ ﺗﺠﺎري206واﺣﺪ اداري830 ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ(، ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در اوج ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ، زﻣﯿﻦ ﻣﺠﺎور ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 400ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﺶ از 6000 ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

به قطع یقین با مروری بر زندگی نامه ناصر حداد زاده می توان او را یکی از کارآفرینان مطرح و موفق کشور نامید که همواره برای اعتلای نام ایران، توسعه اقتصادی کشور و ایجاد مشاغل جدید کوشش نموده است .

مطالب پربازدید
وب گردی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا