پرسیدم: بهترین راه تربیت کردن چیست؟
گفت: فرزند خود را مثل فرزند همسایه بزرگ کن!
گفتم: چگونه؟
گفت: وقتی فرزند همسایه در خانه تو مهمان است به او احترام میگذاری، حالش را میپرسی، وقتی از مدرسه برگشت ابتدا سراغ کیف و نمرات او نمی روی، در رابطه با غذا نظرش را می پرسی، نزد او با همسرت دعوا نمی کنی.
بدان که فرزند تو و فرزند همسایه هردو در خانه تو مهمان هستند. یکی چندروز و آن دیگری چندسال.
فقط کافی است بدانی احترام، احترام می آفریند نه احساس مالکیت.

پرفسور حسابی, تربیت فرزند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here