#من_یک_سراندازم
  • من یک سراندازم. شما هم باشید تا …

    بعد از چهل سال و اندی که از انقلابمان می گذرد و پیراهن انقلاب را بر تن کشور عزیزمان، ایران کردیم و بر چسب ...

    بعد از چهل سال و اندی که از انقلابمان می گذرد و پیراهن انقلاب را بر تن کشور عزیزمان، ایران کردیم و بر چسب با افتخار اسلامی به آن زدیم همگان بر این مهم صحه گذاشته و باور دارند که این پیراهن، با ترفندها ...

    بیشتر بخوانید