دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش دادخواست مطالبه وجه منع شدندمرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دستور داد که این دفاتر از پذیرش داخواست مطالبه وجه اسناد رسمی لازم الاجرا خودداری کنند.

به گزارش فارسی کلاب، این موضوع طی نامه ای که از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال شده، بیان شده است.

در متن نامه قوه قضاییه آمده است: با توجه به تصویب “آیین نامه اجرایی، شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی” مقتضی است از پذیرش دادخواست مطالبه وجه راجع به اسناد رسمی لازم الاجرا خودداری و مراجعان ابتدا به دوائر اجرای ثبت راهنمایی شوند.

بدیهی است در صورت عدم شناسایی اموال ظرف دو ماه از تاریخ درخواست صدور اجرائیه و عدم اجرای مفاد اجرائیه ظرف مدت 6 ماه از آن تاریخ، مطابق ماده 8 آیین نامه مذکور، ذینفع می تواند با انصراف از تعقیب عملیات اجرایی، با ارائه گواهی صادره اقدام به طرح دعوا نماید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here