مطالب پیشنهادی فارسی کلاب
شعر و متن ادبی

شعر های مثبت 18 ایرج میرزا | اشعار +18 ایرج میرزا در فارسی کلاب

مطالب پربازدید

شعر های مثبت 18 ایرج میرزا

از اشعار ایرج میرزا شعر های مثبت 18 این شاعر است . ایرج میرزا شاعر دوره قاجار می باشد در دوره قاجار بی پروا سخن گفتن همه گیر بود. شاید به این دلیل می باشد که اشعار این شاعر و طنز پرداز به صراحت بیان شده.

شعر های طنز مثبت 18 ایرج میرزا ، شعر های مثبت 18 ایرج میرزا این کجا و آن کجا

 

زنــــان را. عــــصمت و. عفــــت. ضرورســــت

مطالب پربازدید

نـــــه. چـــــادر. لازم و نـــــه .چاقچورســـــت

زن روبـــــسته. را ادراک و. هـــــش نيـــــست

تيــــاتر و. رســــتوران. نــــاموس .کــــشنيــــست

اگــــر زن. را بــــود آهنــــگ. حيــــزي

بـــــود يکـــــسان. تيـــــاتر و پـــــاي. ديـــــزي

مطالب پربازدید

بنــــــشمد. در تــــــه انبــــــار. پــــــشگل

چنــــــان. کانــــــدر رواق. بــــــرج ايفــــــل

چـــه خـــوش. ايـــن بيـــت را. فرمـــود جـــامي

مهـــــين. اســـــتاد کـــــل. بعـــــد از. نظـــــامي

پــــريرو. تــــاب مــــستوري. نـــــدارد

مطالب پیشنهادی فارسی کلاب

در ار. بنـــــــــدي. ســـــــــر از. روزن درآرد

بيــــــــا. گــــــــويم برايــــــــت. داســــــــتاني

کــــــه تــــــا. تــــــاثير چــــــادر. را بــــــداني

در ايــــامي. کــــه صــــاف و. ســــاده بــــودم

دم کريـــــــــاس. در اســـــــــتاده. بـــــــــودم

زنــي بگذشــت. از آنجــا بــا. خــش و فــش

مــــرا. عــــرقالنــــسا. آمــــد بــــه. جنــــبش

ز زيـــــــر. پيچـــــــه ديـــــــدم. غبغـــــــبش را

کمـــــي. از چانـــــه قـــــدري. از لـــــبش را

چنــــــان از. گوشــــــه ابــــــر. ســــــيه فــــــام

کنـــد. يـــک قطعـــه. از مـــه عـــرض. انـــدام

شــــــدم. نــــــزد وي. و کــــــردم. ســــــلامي

کـــــه دارم. بـــــا تـــــو از. جـــــايي. پيـــــامي

پــريرو. زيــن ســخن. قــدري دودل. زيــست

کــــــه. پيغــــــام آور و. پيغــــــامده. کيــــــست

بــــدو. گفــــتم. کــــه انــــدر. شــــارع عــــام

مناســــب. نيــــست شــــرح. و بــــسط. پيغــــام

تـــــو دانـــــي. هـــــر مقـــــالي. را مقاميـــــست

بـــــــراي. هـــــــر پيـــــــامي. احتراميـــــــست

قــــــــــدم. بگــــــــــذار در. دالان خانــــــــــه

بــــه رقــــص. آراز شــــعف. بنيــــان خانــــه

پـــريوش. رفـــت تـــا گويـــد. چـــه و چـــون

مــــنش. بــــستم زبــــان. بــــا مکــــر. و افــــسون

دانلود شعر های مثبت 18 ایرج میرزا ، جوک شعر های مثبت 18 ایرج میرزا

 

شعر های مثبت 18 ایرج میرزا در باره حجاب

ســـــماجت. کـــــردم و. اصـــــرار کـــــردم

بفرماييــــــــــد. را تکــــــــــرار. کــــــــــردم

بـــــــه دســـــــتاويز. آن پيغـــــــام. واهـــــــي

بـــــه دالان. بـــــردمش. خـــــواهي. نخـــــواهي

چـــو در. دالان هـــم آمـــد. شـــد فـــزون. بـــود

اتــــــــاق. جنــــــــب دالان. بــــــــردمش زود

نشــــست. آنجــــا بــــه. نــــاز و چــــم. و خــــم

گرفتـــــه. روي خـــــود. را ســـــفت. محکـــــم

شــــــگفت. افــــــسانهاي. آغــــــاز کــــــردم

گهـــي. از زن ســـخن. کـــردم گـــه. از مـــرد

گهــي کــان. زن بــه مــرد. خــود. چهــا کــرد

ســـــخن. را گـــــه ز خـــــسرو. دادم آيـــــين

گهـــــي. از بـــــي وفـــــايي هـــــاي. شـــــيرين

گـــه از. آلمـــان بـــرو. خوانـــدم گـــه. از روم

ولــــــي. مطلــــــب از. اول بــــــود. معلــــــوم

مــــــرا دل. در هــــــواي. جــــــستن. کــــــام

پـــــــريرو. در خيـــــــال شـــــــرح. پيغـــــــام

پـــــــريرو در. خيـــــــال شـــــــرح. پيغـــــــام

بـــه نرمـــي. گفـــتمش کـــاي. يـــار. دمـــساز

بيــــــا. ايــــــن پيچــــــه. را از رخ. برانــــــداز

چــــرا بايــــد. تــــو روي از. مــــن بپوشــــي

مگــــر مــــن. گربــــه ميباشــــم. تــــو موشــــي

مـــــن و تـــــو. هـــــر دو انـــــسانيم. آخـــــر

بـــــه خلقـــــت. هـــــر دو. يکـــــسانيم. آخـــــر

شعر های مثبت 18 ایرج میرزا حجاب ، شعر های مثبت 18 ایرج میرزا صوتی

شعر های مثبت 18 ایرج میرزا از شعر عارف

بگـــــو بـــــشنو. ببـــــين برخيـــــز. بنـــــشين

تــــو هــــم. مثــــل منــــي. اي جــــان. شــــيرين

تـــــــرا کـــــــان. روي زيبـــــــا. آفريدنـــــــد

بــــــــراي. ديــــــــده. مــــــــن. آفريدنــــــــد

بــــــه بــــــاغ. جــــــان رياحننــــــد. نــــــسوان

بــــــه. جــــــاي ورد و. نــــــسرينند. نــــــسوان

چـــه کـــم. گـــردد ز. لطـــف عـــارض. گـــل

کـــــه بـــــر. وي بنگـــــرد. بيچـــــاره. بلبـــــل

کجــــــا. شــــــيريني از. شــــــکر. شــــــود دور

پـــــرد گـــــر. دور او صـــــد. بـــــار. زنبـــــور

چـــه بـــيش. و کـــم شـــود. از پرتـــو. شـــمع

کـه بـر. يـک شـخص تابـد. يـا بـه يـک. جمـع

اگـــــر پروانـــــهاي بـــــر گـــــل نـــــشيند

گـــــــل از. پروانـــــــه آســـــــيبي. نبينـــــــد

پـــريرو زيـــن. ســـخن بـــيحـــد. برآشـــفت

زجــا برجــست. و بــا تنــدي. بــه مــن گفــت :

كــه مــن. صــورت بــه نــامحرم. کــنم بــاز؟

بـــــــرو ايـــــــن. حرفهـــــــا را. دور انـــــــداز

چــــه لــــوطيهــــا. در ايــــن شــــهرند. واه واه!

خــــــــــــــــدايا. دور کــــــــــــــــن. االله االله!

بـــه مـــن. مـــيگويـــد واکـــن. چـــادر از ســـر

چـــــه پـــــر. روييـــــست ايـــــن. االله اکبـــــر

جهــــنم شــــو مگــــر. مــــن جنــــده. باشــــم

کــــه پــــيش غيــــر. بــــيروبنــــده. باشــــم!

از آنجایی که ایرج میرزا شاعری در دوره قاجار می باشد بیشتر اشعار او مثبت 18 هستند ادامه این شعر به زودی در اختیارتان قرار می گیرد.

منبع : findagrave

مطالب پربازدید
وب گردی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا