مطالب پیشنهادی فارسی کلاب
شعر و متن ادبی

شعر ایرج میرزا در مورد زن – اشعار منتخب ایرج میرزا در باره مادر

مطالب پربازدید

شعر ایرج میرزا در مورد زن

ایرج میرزا شاعر برجسته اواخر عصر قاجار ، شاعر اصلی در کل تاریخ شعر فارسی و تا حد زیادی بزرگترین شاعر از تبار فتحعلی شاه بود . به ویژه دو چیز شعر ایرج را متمایز می کند. سخنوری و شوخ طبعی . توصیف او به عنوان طنزپرداز به معنای دقیق این اصطلاح دشوار است . زیرا هجو در آثار او معمولاً اتفاقی است و نتیجه طبیعی شوخ طبعی منحصر به فرد او هنگام نوشتن درباره بیشتر موضوعات است. از بهترین آثار وی می توان به عارف نامه ، انقلاب ادبی و زهره و منوچهر اشاره کرد . اگرچه به سختی می توان قطعه ای از او را یافت که کمتر از آن لذت بخشد ، خصوصاً آنهایی که وی در دوران مشروطه نوشت. در ادامه شعر ایرج میرزا در مورد زن را بخوانید .

شعر ایرج میرزا در مورد زن نگیر ، شعر ایرج میرزا در مورد زن چادری

تصويرِ زن

بــــــر ســــــردر. كاروانــــــسرايي

تــــصوير زنــــي. بــــه گــــچ. كــــشيدند

مطالب پربازدید

اربــــاب. عمــــايم ايــــن. خبــــر را

از مخبـــــــر. صـــــــادقي. شـــــــنيدند

گفتنـــد. كـــه وا. شـــريعتا، خلـــق

روي زن. بـــــــينقـــــــاب. ديدنـــــــد

آســــيمهســــر. از درون. مــــسجد

مطالب پربازدید

تـــــا ســـــر. در آن ســـــرا. دويدنـــــد

ايمــان و. امــان بــه. ســرعت بــرق

مـــيرفـــت. كـــه مـــؤمنين. رســـيدند

اشعار ایرج میرزا در مورد زن

ايــن آب. آورد، آن يكــي. خــاك

يـــك پيچـــه. ز گــــِـل بـــر او. بريدنـــد

مطالب پیشنهادی فارسی کلاب

نــــاموس. بــــه بــــاد. رفتــــه اي را

بــا يــك دو. ســه مــشت. گـــِـل خريدنــد

چون شرع. نبي از اين. خطـر رسـت

رفتنـــــد. و بـــــه خانـــــه. آرميدنـــــد

غفلـت شــده. بــود و خلــق. وحــشي

چـــون شـــير. درنـــده. مـــيجهيدنـــد

بـــــيپيچـــــه. زن گـــــشاده. رو را

پـــــاچين. عفـــــاف. مـــــيدريدنـــــد

لــبهــاي. قــشنگ خوشــگلش. را

ماننــــــد. نبــــــات. مــــــيمكيدنــــــد

بالجملــــه. تمــــام مــــردم. شــــهر

در بحــــــر. گنــــــاه. مــــــيتپيدنــــــد

درهــاي. بهـــشت. بــسته مـــيشـــد

مــــــردم. همــــــه مــــــي. جهنميدنــــــد

مــــيگــــشت. قيامــــت. آشــــكارا

يكبــــاره. بــــه صــــور. مــــيدميدنــــد

طير از. وكـرات و. وحـش از. جحـر

انجــــــم. ز ســــــپهر. مــــــيرميدنــــــد

اين اسـت. كـه پـيش. خـالق و خلـق

طـــــــلاب. علـــــــوم رو. ســـــــفيدند

بــــا ايــــن. علمــــا هنــــوز. مــــردم

از رونــــــق. ملــــــك نــــــا. اميدنــــــد

شعر ایرج میرزا در مورد زن همسایه ، اشعار ایرج میرزا در مورد زن

شعر ایرج میرزا در باره زن

از بهترین آثار می توان شعر ایرج میرزا در مورد زن . به عارف نامه ، انقلاب ادبی و زهره و منوچهر اشاره کرد ، اگرچه به سختی می توان قطعه ای از او را یافت که کمتر از آن لذت بخشد ، خصوصاً آنهایی که وی در دوران مشروطه نوشت.

مادر

گوينــــد. مــــرا چــــو. زاد مــــادر

پــستان بــه. دهــن گــرفتن. آموخــت

شـــــبها. بـــــر گـــــاهواره. مـــــن

بيــدار. نشــست و. خفــتن آموخــت

دســـتم. بگرفـــت و. پـــا بپـــا بـــرد

تــــا شــــيوه. راه رفــــتن. آموخــــت

يـك حـرف. و دو حـرف. بـر زبـانم

الفـــاظ. نهـــاد و. گفـــتن آموخـــت

لبخنــــد. نهــــاد بــــر. لــــب مــــن

بــر غنچــه. گــل شــكفتن. آموخــت

پــس هــستي. مــن ز هــستي. اوســت

تا هـستم. و هـست دارمـش. دوسـت

قلب مادر

داد معـــشوقه. بــــه عاشـــق. پيغــــام

کــه کنــد. مــادر تــو. بــا مــن جنــگ

هــــر کجــــا. بينــــدم از. دور کنــــد

چهــره. پــرچين و. جبــين پرآژنــگ

بــــا. نگــــاه غــــضبآلــــود. زنــــد

بــر دل. نــازک مــن. تيــر خــدنگ

از در. خانــــه مــــرا. تــــرک کنــــد

همچــو. ســنگ از دهــن. قلماســنگ

مــادر. ســنگدلــت تــا. زنــدهســت

شهد در. کـام مـن وتوسـت. شـرنگ

نشوم. يـک دل. و يـک رنـگ. تـو را

تــا نــسازي. دل او از. خــون رنــگ

گـر تـو خـواهي بـه وصـالم برسـي

بايد اين. ساعت بيخـوف. و درنـگ

روي و. ســـــينه تـــــنگش. بـــــدري

دل بــرون. آري از آن. ســينة تنــگ

شعر ایرج میرزا در مورد زن با حجاب ، شعر ایرج میرزا در مورد حجاب زن

شعر قلب مادر ایرج میرزا در مورد زن

گــرم. وخــونين بــه. مــنش بــاز آري

تـــا بـــرد. ز آينـــه قلـــبم. زنـــگ

عاشـــــق. بـــــيخـــــرد. ناهنجـــــار

نه بل آن. فاسق بـي. عـصمت و ننـگ

حرمــــت. مــــادري از. يــــاد ببــــرد

خيـــره از. بـــاده و. ديوانـــه ز ننـــگ

رفــت و. مــادر را. افکنــد بــه. خــاک

ســينه. بدريــد دل. آورد بــه. چنــگ

قــصد. ســر منــزل. معــشوق. نمــود

دل مــادر. بــه کفــش. چــون نارنــگ

از قـــضا. خـــورد دم در. بـــه زمـــين

و انــدکي. ســوده شــد. او را آرنــگ

وان دل. گرم که. جـان داشـت. هنـوز

اوفتـــاد. از کـــف آن. بـــيفرهنـــگ

از زمـين. بـاز چـو. برخواسـت. نمـود

پــــــي برداشــــــتن. آن آهنــــــگ

ديــد کــز. آن دل آغــشته. بــه خــون

آيــد. آهــسته بــرون. ايــن آهنــگ

آه دســـت. پـــسرم يافـــت. خـــراش

آخ پــاي. پــسرم خــورد. بــه ســنگ

میتوانید دیگر اشعار ایرج میرزا را در فارسی کلاب جستجو کنید.

منبع :goodreads

مطالب پربازدید
وب گردی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا