شعر و متن ادبی

شعر ایرج میرزا در مورد زن – اشعار منتخب ایرج میرزا در باره مادر

شعر ایرج میرزا در مورد زن

ایرج میرزا شاعر برجسته اواخر عصر قاجار ، شاعر اصلی در کل تاریخ شعر فارسی و تا حد زیادی بزرگترین شاعر از تبار فتحعلی شاه بود . به ویژه دو چیز شعر ایرج را متمایز می کند. سخنوری و شوخ طبعی . توصیف او به عنوان طنزپرداز به معنای دقیق این اصطلاح دشوار است . زیرا هجو در آثار او معمولاً اتفاقی است و نتیجه طبیعی شوخ طبعی منحصر به فرد او هنگام نوشتن درباره بیشتر موضوعات است. از بهترین آثار وی می توان به عارف نامه ، انقلاب ادبی و زهره و منوچهر اشاره کرد . اگرچه به سختی می توان قطعه ای از او را یافت که کمتر از آن لذت بخشد ، خصوصاً آنهایی که وی در دوران مشروطه نوشت. در ادامه شعر ایرج میرزا در مورد زن را بخوانید .

شعر ایرج میرزا در مورد زن نگیر ، شعر ایرج میرزا در مورد زن چادری

تصویرِ زن

بــــــر ســــــردر. کاروانــــــسرایی

تــــصویر زنــــی. بــــه گــــچ. کــــشیدند

اربــــاب. عمــــایم ایــــن. خبــــر را

از مخبـــــــر. صـــــــادقی. شـــــــنیدند

گفتنـــد. کـــه وا. شـــریعتا، خلـــق

روی زن. بـــــــینقـــــــاب. دیدنـــــــد

آســــیمهســــر. از درون. مــــسجد

تـــــا ســـــر. در آن ســـــرا. دویدنـــــد

ایمــان و. امــان بــه. ســرعت بــرق

مـــیرفـــت. کـــه مـــؤمنین. رســـیدند

اشعار ایرج میرزا در مورد زن

ایــن آب. آورد، آن یکــی. خــاک

یـــک پیچـــه. ز گــــِـل بـــر او. بریدنـــد

نــــاموس. بــــه بــــاد. رفتــــه ای را

بــا یــک دو. ســه مــشت. گـــِـل خریدنــد

چون شرع. نبی از این. خطـر رسـت

رفتنـــــد. و بـــــه خانـــــه. آرمیدنـــــد

غفلـت شــده. بــود و خلــق. وحــشی

چـــون شـــیر. درنـــده. مـــیجهیدنـــد

بـــــیپیچـــــه. زن گـــــشاده. رو را

پـــــاچین. عفـــــاف. مـــــیدریدنـــــد

لــبهــای. قــشنگ خوشــگلش. را

ماننــــــد. نبــــــات. مــــــیمکیدنــــــد

بالجملــــه. تمــــام مــــردم. شــــهر

در بحــــــر. گنــــــاه. مــــــیتپیدنــــــد

درهــای. بهـــشت. بــسته مـــیشـــد

مــــــردم. همــــــه مــــــی. جهنمیدنــــــد

مــــیگــــشت. قیامــــت. آشــــکارا

یکبــــاره. بــــه صــــور. مــــیدمیدنــــد

طیر از. وکـرات و. وحـش از. جحـر

انجــــــم. ز ســــــپهر. مــــــیرمیدنــــــد

این اسـت. کـه پـیش. خـالق و خلـق

طـــــــلاب. علـــــــوم رو. ســـــــفیدند

بــــا ایــــن. علمــــا هنــــوز. مــــردم

از رونــــــق. ملــــــک نــــــا. امیدنــــــد

شعر ایرج میرزا در مورد زن همسایه ، اشعار ایرج میرزا در مورد زن

شعر ایرج میرزا در باره زن

از بهترین آثار می توان شعر ایرج میرزا در مورد زن . به عارف نامه ، انقلاب ادبی و زهره و منوچهر اشاره کرد ، اگرچه به سختی می توان قطعه ای از او را یافت که کمتر از آن لذت بخشد ، خصوصاً آنهایی که وی در دوران مشروطه نوشت.

مادر

گوینــــد. مــــرا چــــو. زاد مــــادر

پــستان بــه. دهــن گــرفتن. آموخــت

شـــــبها. بـــــر گـــــاهواره. مـــــن

بیــدار. نشــست و. خفــتن آموخــت

دســـتم. بگرفـــت و. پـــا بپـــا بـــرد

تــــا شــــیوه. راه رفــــتن. آموخــــت

یـک حـرف. و دو حـرف. بـر زبـانم

الفـــاظ. نهـــاد و. گفـــتن آموخـــت

لبخنــــد. نهــــاد بــــر. لــــب مــــن

بــر غنچــه. گــل شــکفتن. آموخــت

پــس هــستی. مــن ز هــستی. اوســت

تا هـستم. و هـست دارمـش. دوسـت

قلب مادر

داد معـــشوقه. بــــه عاشـــق. پیغــــام

کــه کنــد. مــادر تــو. بــا مــن جنــگ

هــــر کجــــا. بینــــدم از. دور کنــــد

چهــره. پــرچین و. جبــین پرآژنــگ

بــــا. نگــــاه غــــضبآلــــود. زنــــد

بــر دل. نــازک مــن. تیــر خــدنگ

از در. خانــــه مــــرا. تــــرک کنــــد

همچــو. ســنگ از دهــن. قلماســنگ

مــادر. ســنگدلــت تــا. زنــدهســت

شهد در. کـام مـن وتوسـت. شـرنگ

نشوم. یـک دل. و یـک رنـگ. تـو را

تــا نــسازی. دل او از. خــون رنــگ

گـر تـو خـواهی بـه وصـالم برسـی

باید این. ساعت بیخـوف. و درنـگ

روی و. ســـــینه تـــــنگش. بـــــدری

دل بــرون. آری از آن. ســینه تنــگ

شعر ایرج میرزا در مورد زن با حجاب ، شعر ایرج میرزا در مورد حجاب زن

شعر قلب مادر ایرج میرزا در مورد زن

گــرم. وخــونین بــه. مــنش بــاز آری

تـــا بـــرد. ز آینـــه قلـــبم. زنـــگ

عاشـــــق. بـــــیخـــــرد. ناهنجـــــار

نه بل آن. فاسق بـی. عـصمت و ننـگ

حرمــــت. مــــادری از. یــــاد ببــــرد

خیـــره از. بـــاده و. دیوانـــه ز ننـــگ

رفــت و. مــادر را. افکنــد بــه. خــاک

ســینه. بدریــد دل. آورد بــه. چنــگ

قــصد. ســر منــزل. معــشوق. نمــود

دل مــادر. بــه کفــش. چــون نارنــگ

از قـــضا. خـــورد دم در. بـــه زمـــین

و انــدکی. ســوده شــد. او را آرنــگ

وان دل. گرم که. جـان داشـت. هنـوز

اوفتـــاد. از کـــف آن. بـــیفرهنـــگ

از زمـین. بـاز چـو. برخواسـت. نمـود

پــــــی برداشــــــتن. آن آهنــــــگ

دیــد کــز. آن دل آغــشته. بــه خــون

آیــد. آهــسته بــرون. ایــن آهنــگ

آه دســـت. پـــسرم یافـــت. خـــراش

آخ پــای. پــسرم خــورد. بــه ســنگ

میتوانید دیگر اشعار ایرج میرزا را در فارسی کلاب جستجو کنید.

منبع :goodreads

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن مسدودکننده تبلیغات از ما حمایت کنید