مطالب پیشنهادی فارسی کلاب
شعر و متن ادبی

متن شعر کردی دلنشین با لهجه زیبای کردی ، اشعار خوش آهنگ کردی

مطالب پربازدید

متن شعر کردی

در این قسمت متن شعر کردی برای عزیزان کرد زبان جمع آوری شده . شعر کردی یکی از زیباترین شعر ها در اشعار قوم های ایرانی می باشد . البته خواندن این اشعار با لهجه دلنشین کردی بسیار جذاب تر می باشد. این اشعار در مراسمات زیبا با سازهای مخصوص شنیدنی است و حتما عاشق این لهجه شیرین خواهید شد.

متن شعر کردی غمگین ، متن شعر کردی کودکانه

متن زیبای شعر کردی

کوردم. ئه من

گه رچی .تووشی. ره نجه. رویی و حه. سره ت .و ده دردم. ئه من

مطالب پربازدید

قه ت . له ده س ئه م. چه رخه سپله. نابه زم مه. ردم ئه من

ئاشقی. چاوی که ژال. و گه ردنی پر. خال نیم

ئاشقی. کیو و ته لان. و به نده ن .و به ردم. ئه من

گه ر له. برسان و له. بر بی به رگی. ئیمرو ره ق. هه لیم

نوکه ری. بیگانه ناکه م. تا له سه ر. هه ردم. ئه من

مطالب پربازدید

من له. زنجیر و ته. ناف و دار و به. ند باکم نیه

له ت له. تم که ن .بمکوژن هیشتا ده. لیم کوردم. ئه من

شعر کردی متن جذاب

ای اسب. شاه بی که. س/ سلطان سر. جیا کو

ای یادگار. بابا / کو خسرو. خَمینِد

ئی اَسرَه. چَه س روانَه /لَه. چاو پِِر له. خیونِد

مطالب پیشنهادی فارسی کلاب

وه باب. نا شکیبی / ئو. شیهه ی حزیند

ای اسب. یال وه خیون .رنگ/سردار بی .سپاه  کو

کام بی خدا .شکست دا / وه. بخت بی زوالد

کی دایَه. ئاگر کین / وَه .خیمه ی .خیالد

ای بی. ستاره کو چی؟/ئو. کوکب و. جلالد

ای ذوالجناح .مجروح /سالار .کربلا کو ؟

ئی زین. واژگونه/ چیو. بی سواره. هی اسب

ئی یال. غرق خونتَه /چیو. خَه م وَه. بارَه هی. اسب

یَه قتلگاه .دلتنگ / کام .شهریاره هی. اسب ؟

ای روژ. تنگ وه جورا/ ئو .یار باوفا کو

ئی همه .گه تیرَه کی .داس /وه گیان. خسته ت. هی اسب

چیو هُور. خَه م بسایه/ طالع .شکسته ت. هی اسب

ها کو. حسین تَه نیا / وَه. خیون نشسته ت. هی اسب

ای باوفا .وَه مِن بیوش /قبله ی. خدا نما. کو

سر هیز. دَه اسب بابا /سر. هیز ده با. وفاگه م

تا زام. تیر و نیزه/ وه. اَسر چاو دوا.  کَه م

ای اسب. شاه بی. که س/سلطان. سرجیا کو

متن شعر کردی شاد ، متن شعر کردی عاشقانه

شعر کردی خاص

شمع بزم. غم فروشیلم .زووانم ئاگره

متن دیوانم. شراره داستانم. ئاگره

یی گه. ر آرامش له. دنیا نیم زانی. کوره یم

نیون و. تیونم ئاگرو. ناو نیشانم. ئاگره

ئی غمه. باید وه کی .بیوشم که خاموشم. بکی

آو حیوان ها .وه پیم و گشت. گیانم ئاگره

ناو کووانی .عمر جور. خاروخس گر. گردمه

مالم ئاگر. زیوم ئاگر. میلکانم ئاگره

قافله. سالار دردم. مقصدم کعبه. جنون

چاووشم. مجنون وبار. کاروانم. ئاگره

چیو وهاران. رونق باخم .گلیل .اشکمه

گل فروشم. جنس رنگین. دکانم ئاگره

درد فیض. بیشتر دیری. ارای مه. تا دوا

من  خلیل.  الله  نیم اما. امانم  ئاگره

ذکروفکرم. ئاگره هرروژوهر.شاو جورگور

نورمه. هر جا. له دنیا. و گمانم. ئاگره

شعر کردی متن دلنشین

ایمشُو. لَه ‌دوریت. فِرَه هولِمَه

شیرین. گیان – شیرین. آی گِشت. کهَ‌س

چَه نَه. بیستون غَه. م  لَه . کولِمَه

شیرین .گیان – کو بیستون. چَه‌س

کو وَه‌کِی .بیستون اَرام .چیو خاکه

شیرین. گیان – لَه تورَه‌ش .کیشم

لَه کو. وه‌کِی .غه‌مت جِه‌رگم. پِرچاکه

شیرین. گیان – هی .نازدارَه‌که‌م

شیرین. و شیرین شیرین. گشت. که‌سم

نازار شیرین ناز شیرین، شیرین گشت که‌سم

عشق تو. داسَه تیشه. وَه دهَ‌سِم

عشق تو .داسه تیشه وه. ده‌سم

وَه زَه. خم تیشه عُقده. خالی کهَ‌م

شیرین. گیان – عُقده‌ی. وه رینِم

وَ زووان. تیشه ناله. و زاری که‌م

شیرین. گیان – تیشه. کِی شینِم

دیه‌شو. اَرای چَه لَه. بیستون نات

شیرین. گیان-دهَ‌نگه‌کی. تیشه‌م

هاتمَه. له خواوِت. نازت بِه‌کیشِم

شیرین. گیان-هی. نازداره‌که‌م

نازار.شیرین،نازشیرین. شیرین گشت. که‌سم

عشق تو. داسه تیشه. وه ده‌سم

عشق تو. داسه تیشه. وه ده‌سم

متن قشنگ شعر کردی

لهجه کردی همیشه زیبا و دلنشین بوده . اشعار کردی با لهجه کردی گوش نواز و دلربا می باشد .

خوزیو له. ی ته نیاییه. بایدو دیاره. م گه ش. که سه م

شاید که. یه ی رحمی. بکه ی وه حال. زارم گش. که سه م

ایمشو. فره س درد. دله م یه ی. اسمان ژانم. عازیز

بیلا تمام. درد خوم له. سر بوارم گش. که سه م

چیو جار. جاران دی کسی. نیه تی بنیشیدن. له لام

مه چیمنه. کی پا ولای. فصل وهارم. گش که. سه م

یه دف زلان. یه دف شمال. یا گر چپه ی. وا دیده لیم

یه ی ولگ. سوزی دی. نمه ن قی. شاخ داره. م گش که. سه م

ایمرو که. دیونیدن هسم. یه ی گر. نیه نیوریدن .وه پیم

وختی که. چیم دی .ارمسد نیه تی وه. کاره م گش .که سه م

مه چاوره ی .رو شنیم فره. شکت بیومه. تو بیوش

راسی که .دی کی تید. وه سه ر عمر. شواره م گش. که سه م

متن شعر کردی ، شعر کردی

متن غمگین شعر کردی

ئاسمانه م . بی ئاسيره،…

 «آسمانم. بی ستاره»

خاكم هوشك. و بی ئاو

«خاکم خشک. وبی آب»

باخانم زرد. و بی ره. نگ…دارانم بی .به رگ

«باغ هایم زرد. و بی رنگ…درختانم. بی برگ»

منيش بو. داخي روژگاران. سووته دل و…

«من نیز. بخاطر داغ. روزگاران. سوخته دل و…»

سووته .بال ئه .بم!

«سوخته. بال. هستم»

سيرانه كانی. ؤلاتی. من بی. ده نگ،

«تفرجگاه های. سرزمین من. بی صدا،»

بلبلان. باخ ژينم. خامووش،

«بلبلان. باغ زندگی ام. خاموش،»

كه وته. ر دليم. بی بال. و په ر،

«کبوتر. دلم بی. بال و پر،»

منيش. به باري. خه م ئه. م روژان. خوم،

«من نیز از. بار غم. امروز. خویش،…»

په ژار. ئه بم!

«آشفته. وغمگینم»

شعر دلتنگی متن کردی

په ژار. منم….په ژار. دلي منده …

«اندوهگین. منم…اندوهگین. دل من است»

بو داخي. دوری يار. گؤل وينه،

«بخاطر. دوری یار. گل گونه»

بو سه .نگينی باري. خه م،

«بخاطر. سنگینی .بار غم»

بو بی. كه سی. دل خه. م بار

«بخاطر بی. کسی دل. غم بار»

بو بی. وه فايی. گؤل،وينه. بلبل…

«بخاطر بی. وفایی. گل،مثل. بلبل…»

ژار .ئه بم!

«نیمه جان. هستم!»

بو بي. ده نگی. بلبل،وينه. گؤل. سوتياو و…

«بخاطر بی. صدایی. بلبل،مثل گل. پژمرده و…»

په ژار. ئه بم!

«اندوهگینم!»

 مه ن. بی مال. و خاك،

«من بی خانه. و سرزمین،»

وينه كه. وته ر بی. هيلان و ولات،

«مثل کبوتر. بی آشیان. و سرزمین،»

به دنيای ژان. و خه م رزگارم،

 «در دنیای. درد و. غم روزگارم،»

حه يران و. سه ر. گردان و

په ژار .ئه بم…!

«حیران و .سرگردان و

اندوهگینم…!»

در ادامه این اشعار زیبا به زودی اشعار دیگر از متن شعر کردی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم .

منبع : calameo

مطالب پربازدید
وب گردی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا